1. 1fd3849 Merge pull request #20 from OrditalM/Milko.Denis by OrditalM · 3 years, 5 months ago Milko.Denis
  2. 2aefb5d Lesson #1: HeartBeat Milko Denis Update #1 by Milko.Denis · 3 years, 5 months ago
  3. 7d05eb0 Lesson #1: HeartBeat Milko Denis by Milko.Denis · 3 years, 5 months ago
  4. 68c0bbc Lesson #1: HeartBeat Milko Denis by Milko.Denis · 3 years, 5 months ago
  5. 76ffabb Merge pull request #9 from EmbeddedSchool-HRK/revert-1-Romanchuk-Vitaliy by Sergii Aksonov · 3 years, 5 months ago
  6. 4234787 Revert "Home task" by Pavlo Galkin · 3 years, 5 months ago revert-1-Romanchuk-Vitaliy
  7. e921277 Initial commit by Sergii Aksonov · 3 years, 6 months ago Artem.Bukharov Eduard.Zchludkin Ishtvan-Yehor Izhyk.Vitaliy Koval.Yaroslav Kovalenko.Ivan Kulak.Georgiy Litvinenko-Tanya Lobanov.Andrey Lykhoshvai.Illia Medvediev.Artem Olizarenko.Viacheslav Polyakov.Dmitry Shmidt.Vitalii Titov.Kirill Tiutiunnyk.Andrii Tykhomyrov.Valentyn Vinokurov.Alexander Yatsenko.Vladyslav Zayanchukovsky.Alexey Zinoviev-Bohdan Zinoviev.Bohdan