mod coredump2
diff --git "a/Golang/\345\210\206\345\270\203\345\274\217\347\253\257\345\217\243\346\230\240\345\260\204NetMapping\347\232\204\350\256\276\350\256\241\344\270\216\345\256\236\347\216\260/index.html" "b/Golang/\345\210\206\345\270\203\345\274\217\347\253\257\345\217\243\346\230\240\345\260\204NetMapping\347\232\204\350\256\276\350\256\241\344\270\216\345\256\236\347\216\260/index.html"
index f396979..28ccf09 100644
--- "a/Golang/\345\210\206\345\270\203\345\274\217\347\253\257\345\217\243\346\230\240\345\260\204NetMapping\347\232\204\350\256\276\350\256\241\344\270\216\345\256\236\347\216\260/index.html"
+++ "b/Golang/\345\210\206\345\270\203\345\274\217\347\253\257\345\217\243\346\230\240\345\260\204NetMapping\347\232\204\350\256\276\350\256\241\344\270\216\345\256\236\347\216\260/index.html"
@@ -93,7 +93,7 @@
    <ul>

     <ul>

      

-      <li class="prev"><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/" title="使用gdb解析core dump-概念篇">&larr; Previous</a></li>

+      <li class="prev"><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/" title="使用gdb解析core dump-概念篇">&larr; Previous</a></li>

      

      

 

diff --git a/archive/index.html b/archive/index.html
index 43616de..a036370 100644
--- a/archive/index.html
+++ b/archive/index.html
@@ -91,9 +91,9 @@
  <h3>June</h3>

  <ul>

  

-  <li><span>2015-06-11</span> &raquo; <a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-解析篇</a></li>

+  <li><span>2015-06-11</span> &raquo; <a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-解析篇</a></li>

  

-  <li><span>2015-06-06</span> &raquo; <a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-概念篇</a></li>

+  <li><span>2015-06-06</span> &raquo; <a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-概念篇</a></li>

  

  </ul>

 

diff --git a/categories/index.html b/categories/index.html
index 52d6ae6..194086c 100644
--- a/categories/index.html
+++ b/categories/index.html
@@ -92,10 +92,6 @@
 </li>

 

  <li>

- <a href="/categories/#CoreDump-ref">CoreDump <span>2</span></a>

-</li>

-

- <li>

  <a href="/categories/#Golang-ref">Golang <span>1</span></a>

 </li>

 

@@ -107,6 +103,10 @@
  <a href="/categories/#JavaScript-ref">JavaScript <span>5</span></a>

 </li>

 

+ <li>

+ <a href="/categories/#coredump-ref">coredump <span>2</span></a>

+</li>

+

 </ul>

 

 

@@ -117,15 +117,6 @@
   

  </ul>

 

- <h2>CoreDump (2)</h2>

- <ul>

-  

-   <li><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-解析篇</a></li>

-  

-   <li><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-概念篇</a></li>

-  

- </ul>

-

  <h2>Golang (1)</h2>

  <ul>

   

@@ -155,6 +146,15 @@
   

  </ul>

 

+ <h2>coredump (2)</h2>

+ <ul>

+  

+   <li><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-解析篇</a></li>

+  

+   <li><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-概念篇</a></li>

+  

+ </ul>

+

  </div>

 </div>

 

diff --git "a/coredump/\344\275\277\347\224\250gdb\350\247\243\346\236\220core-dump-\346\246\202\345\277\265\347\257\207/index.html" "b/coredump/\344\275\277\347\224\250gdb\350\247\243\346\236\220core-dump-\346\246\202\345\277\265\347\257\207/index.html"
index daa5e89..02b0b68 100644
--- "a/coredump/\344\275\277\347\224\250gdb\350\247\243\346\236\220core-dump-\346\246\202\345\277\265\347\257\207/index.html"
+++ "b/coredump/\344\275\277\347\224\250gdb\350\247\243\346\236\220core-dump-\346\246\202\345\277\265\347\257\207/index.html"
@@ -167,7 +167,7 @@
    <ul>

     <ul>

      

-      <li class="prev"><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/" title="使用gdb解析core dump-解析篇">&larr; Previous</a></li>

+      <li class="prev"><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/" title="使用gdb解析core dump-解析篇">&larr; Previous</a></li>

      

      

 

@@ -206,7 +206,7 @@
   <ul class="tag_box">

   

    <li>

- <a href="/categories/#CoreDump-ref">CoreDump <span>2</span></a>

+ <a href="/categories/#coredump-ref">coredump <span>2</span></a>

 </li>

   

   </ul>

@@ -215,7 +215,7 @@
   <ul class="tag_box">

   

    <li>

- <a href="/tags/#CoreDump-ref">CoreDump <span>2</span></a>

+ <a href="/tags/#coredump-ref">coredump <span>2</span></a>

 </li>

   

   </ul>

diff --git "a/coredump/\344\275\277\347\224\250gdb\350\247\243\346\236\220core-dump-\350\247\243\346\236\220\347\257\207/index.html" "b/coredump/\344\275\277\347\224\250gdb\350\247\243\346\236\220core-dump-\350\247\243\346\236\220\347\257\207/index.html"
index f1816e0..bb952c2 100644
--- "a/coredump/\344\275\277\347\224\250gdb\350\247\243\346\236\220core-dump-\350\247\243\346\236\220\347\257\207/index.html"
+++ "b/coredump/\344\275\277\347\224\250gdb\350\247\243\346\236\220core-dump-\350\247\243\346\236\220\347\257\207/index.html"
@@ -510,7 +510,7 @@
       <li><a href="/archive">Archive</a></li>

 

      

-      <li class="next"><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/" title="使用gdb解析core dump-概念篇">Next &rarr;</a></li>

+      <li class="next"><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/" title="使用gdb解析core dump-概念篇">Next &rarr;</a></li>

      

      

     </ul>

@@ -542,7 +542,7 @@
   <ul class="tag_box">

   

    <li>

- <a href="/categories/#CoreDump-ref">CoreDump <span>2</span></a>

+ <a href="/categories/#coredump-ref">coredump <span>2</span></a>

 </li>

   

   </ul>

@@ -551,7 +551,7 @@
   <ul class="tag_box">

   

    <li>

- <a href="/tags/#CoreDump-ref">CoreDump <span>2</span></a>

+ <a href="/tags/#coredump-ref">coredump <span>2</span></a>

 </li>

   

   </ul>

diff --git a/index.html b/index.html
index d2812ab..dbe77a0 100644
--- a/index.html
+++ b/index.html
@@ -87,7 +87,7 @@
   

 

 <div class="post">

- <h3 class="title"><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-解析篇</a> <span class="date">2015-06-11</span></h3>

+ <h3 class="title"><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-解析篇</a> <span class="date">2015-06-11</span></h3>

 

  <h3>Core dump如何解析?</h3>
 
@@ -109,12 +109,12 @@
 

 

  <div class="more">

-  <a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/" class="btn">read more..</a>

+  <a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/" class="btn">read more..</a>

  </div>

 </div>

 

 <div class="post">

- <h3 class="title"><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-概念篇</a> <span class="date">2015-06-06</span></h3>

+ <h3 class="title"><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-概念篇</a> <span class="date">2015-06-06</span></h3>

 

  <h3>Core dump是什么?</h3>
 
@@ -137,7 +137,7 @@
 

 

  <div class="more">

-  <a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/" class="btn">read more..</a>

+  <a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/" class="btn">read more..</a>

  </div>

 </div>

 

diff --git a/pages/index.html b/pages/index.html
index 2913c41..9ad501b 100644
--- a/pages/index.html
+++ b/pages/index.html
@@ -90,6 +90,20 @@
  

 

 

+ <li><a href="/about">About Me</a></li>

+

+

+

+ 

+

+

+ <li><a href="/archive">Archive</a></li>

+

+

+

+ 

+

+

  <li><a href="/categories">Categories</a></li>

 

 

@@ -102,9 +116,9 @@
 

 

  

+ <li class="active"><a href="/pages" class="active">Pages</a></li>

 

 

- <li><a href="/pages">Pages</a></li>

 

 

 

@@ -115,20 +129,6 @@
 

 

 

- 

-

-

- <li><a href="/about">About Me</a></li>

-

-

-

- 

-

-

- <li><a href="/archive">Archive</a></li>

-

-

-

 </ul>

  </div>

 </div>

diff --git a/rss.xml b/rss.xml
index c391df9..6c73a83 100644
--- a/rss.xml
+++ b/rss.xml
@@ -2,16 +2,16 @@
 <rss version="2.0"> <channel>
   <title>ArcherDing&#39;s Blog</title>
   <link>http://blog.ArcherDing.me</link>
-  <pubDate>11 Jun 15 00:53 CST</pubDate>
+  <pubDate>11 Jun 15 00:56 CST</pubDate>
   <item>
    <title>使用gdb解析core dump-解析篇</title>
-   <link>http://blog.ArcherDing.me/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/</link>
+   <link>http://blog.ArcherDing.me/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/</link>
    <pubDate>2015-06-11 12:00:00 +0800</pubDate>
    <description>&lt;h3&gt;Core dump如何解析?&lt;/h3&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;code&gt;man 7 signal&lt;/code&gt;的结果给了我们一些提示,不妨我们来验证一下。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;SIGQUIT信号下的Core dump解析&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;code&gt;SIGABRT&lt;/code&gt;信号表示用户在终端上按了退出键(一般采用Ctrl-\);使用之前用的helloworld程序,运行以后输入Ctrl+\;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:~$ ./hello &#xA;Hello World!&#xA;Hello World!&#xA;Hello World!&#xA;Hello World!&#xA;^\Quit (core dumped)&#xA;archerding@ubuntu:~$ ls /tmp/core/&#xA;core-hello.2213&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;接下来开始解析这个core文件;错误提示非常明显&lt;code&gt;Program terminated with signal SIGQUIT, Quit.&lt;/code&gt;;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:/tmp/core$ gdb ~/hello core-hello.2213&#xA;GNU gdb (Ubuntu 7.9-1ubuntu1) 7.9&#xA;Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.&#xA;License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later &amp;lt;http://gnu.org/licenses/gpl.html&amp;gt;&#xA;This is free software: you are free to change and redistribute it.&#xA;There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type &amp;quot;show copying&amp;quot;&#xA;and &amp;quot;show warranty&amp;quot; for details.&#xA;This GDB was configured as &amp;quot;x86_64-linux-gnu&amp;quot;.&#xA;Type &amp;quot;show configuration&amp;quot; for configuration details.&#xA;For bug reporting instructions, please see:&#xA;&amp;lt;http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/&amp;gt;.&#xA;Find the GDB manual and other documentation resources online at:&#xA;&amp;lt;http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/&amp;gt;.&#xA;For help, type &amp;quot;help&amp;quot;.&#xA;Type &amp;quot;apropos word&amp;quot; to search for commands related to &amp;quot;word&amp;quot;...&#xA;Reading symbols from /home/archerding/hello...(no debugging symbols found)...done.&#xA;[New LWP 2213]&#xA;Core was generated by `./hello&#39;.&#xA;Program terminated with signal SIGQUIT, Quit.&#xA;#0 0x00007f4e7d2a2c30 in __nanosleep_nocancel ()&#xA;  at ../sysdeps/unix/syscall-template.S:81&#xA;81&#x9;../sysdeps/unix/syscall-template.S: No such file or directory.&#xA;(gdb) &#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;SIGABRT信号下的Core dump解析&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;code&gt;SIGABRT&lt;/code&gt;信号表示调用abort函数;编写新的测试程序,尝试调用一下&lt;code&gt;abort()&lt;/code&gt;函数验证一下;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;#include &amp;lt;stdlib.h&amp;gt;&#xA;&#xA;int main()&#xA;{&#xA;  abort();&#xA;  return 0;&#xA;}&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;编译执行,果真产生了core文件;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:~$ gcc sigabort.c -o sigabort&#xA;archerding@ubuntu:~$ ./sigabort &#xA;Aborted (core dumped)&#xA;archerding@ubuntu:~$ ls /tmp/core/&#xA;core-sigabort.2594&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;接下来开始解析这个core文件;错误提示非常明显&lt;code&gt;Program terminated with signal SIGABRT, Aborted.&lt;/code&gt;;&#xA;使用&lt;code&gt;bt&lt;/code&gt;打印栈信息,定位错误调用了&lt;code&gt;abort()&lt;/code&gt;函数。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:/tmp/core$ gdb ~/sigabort core-sigabort.2594&#xA;GNU gdb (Ubuntu 7.9-1ubuntu1) 7.9&#xA;Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.&#xA;License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later &amp;lt;http://gnu.org/licenses/gpl.html&amp;gt;&#xA;This is free software: you are free to change and redistribute it.&#xA;There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type &amp;quot;show copying&amp;quot;&#xA;and &amp;quot;show warranty&amp;quot; for details.&#xA;This GDB was configured as &amp;quot;x86_64-linux-gnu&amp;quot;.&#xA;Type &amp;quot;show configuration&amp;quot; for configuration details.&#xA;For bug reporting instructions, please see:&#xA;&amp;lt;http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/&amp;gt;.&#xA;Find the GDB manual and other documentation resources online at:&#xA;&amp;lt;http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/&amp;gt;.&#xA;For help, type &amp;quot;help&amp;quot;.&#xA;Type &amp;quot;apropos word&amp;quot; to search for commands related to &amp;quot;word&amp;quot;...&#xA;Reading symbols from /home/archerding/sigabort...(no debugging symbols found)...done.&#xA;&#xA;warning: exec file is newer than core file.&#xA;[New LWP 2594]&#xA;Core was generated by `./sigabort&#39;.&#xA;Program terminated with signal SIGABRT, Aborted.&#xA;#0 0x00007ff6657bd267 in __GI_raise (sig=sig@entry=6)&#xA;  at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:55&#xA;55&#x9;../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c: No such file or directory.&#xA;(gdb) bt&#xA;#0 0x00007ff6657bd267 in __GI_raise (sig=sig@entry=6)&#xA;  at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:55&#xA;#1 0x00007ff6657beeca in __GI_abort () at abort.c:89&#xA;#2 0x000000000040053f in main ()&#xA;Print backtrace of all stack frames, or innermost COUNT frames.&#xA;With a negative argument, print outermost -COUNT frames.&#xA;Use of the &#39;full&#39; qualifier also prints the values of the local variables.&#xA;Use of the &#39;no-filters&#39; qualifier prohibits frame filters from executing&#xA;on this backtrace.&#xA;&#xA;(gdb) &#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;SIGFPE信号下的Core dump解析&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;code&gt;SIGFPE&lt;/code&gt;信号表示一个算术运算异常,例如除以0,浮点溢出等;编写新的测试程序,尝试产生&lt;code&gt;SIGFPE&lt;/code&gt;信号;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;#include &amp;lt;stdlib.h&amp;gt;&#xA;&#xA;int calc(int num)&#xA;{&#xA;  int divider = 0;&#xA;  int result = 0;&#xA;  result = num / divider;&#xA;  return result;&#xA;}&#xA;&#xA;int main()&#xA;{&#xA;  calc(10);&#xA;  return 0;&#xA;}&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;编译执行,果真产生了core文件;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:~$ gcc sigfpe.c -o sigfpe&#xA;archerding@ubuntu:~$ ./sigfpe &#xA;Floating point exception (core dumped)&#xA;archerding@ubuntu:~$ ls /tmp/core/&#xA;core-sigfpe.2722&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;接下来开始解析这个core文件;错误提示&lt;code&gt;Program terminated with signal SIGFPE, Arithmetic exception.&lt;/code&gt;;&#xA;使用&lt;code&gt;bt&lt;/code&gt;打印栈信息,定位错误函数是&lt;code&gt;calc ()&lt;/code&gt;函数;&#xA;使用&lt;code&gt;i r&lt;/code&gt;打印寄存器信息,发现在调用到汇编指令地址&lt;code&gt;rip      0x40050f 0x40050f &amp;lt;calc+25&amp;gt;&lt;/code&gt;时出现异常;&#xA;使用&lt;code&gt;disas&lt;/code&gt;反汇编问题函数,发现在调用&lt;code&gt;idivl -0x8(%rbp)&lt;/code&gt;时出错,该汇编指令是做除法运算;&#xA;使用&lt;code&gt;x $rbp-0x8&lt;/code&gt;打印除数,发现除数为0。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:/tmp/core$ gdb ~/sigfpe core-sigfpe.2722&#xA;GNU gdb (Ubuntu 7.9-1ubuntu1) 7.9&#xA;Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.&#xA;License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later &amp;lt;http://gnu.org/licenses/gpl.html&amp;gt;&#xA;This is free software: you are free to change and redistribute it.&#xA;There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type &amp;quot;show copying&amp;quot;&#xA;and &amp;quot;show warranty&amp;quot; for details.&#xA;This GDB was configured as &amp;quot;x86_64-linux-gnu&amp;quot;.&#xA;Type &amp;quot;show configuration&amp;quot; for configuration details.&#xA;For bug reporting instructions, please see:&#xA;&amp;lt;http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/&amp;gt;.&#xA;Find the GDB manual and other documentation resources online at:&#xA;&amp;lt;http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/&amp;gt;.&#xA;For help, type &amp;quot;help&amp;quot;.&#xA;Type &amp;quot;apropos word&amp;quot; to search for commands related to &amp;quot;word&amp;quot;...&#xA;Reading symbols from /home/archerding/sigfpe...(no debugging symbols found)...done.&#xA;[New LWP 2722]&#xA;Core was generated by `./sigfpe&#39;.&#xA;Program terminated with signal SIGFPE, Arithmetic exception.&#xA;#0 0x000000000040050f in calc ()&#xA;(gdb) bt&#xA;#0 0x000000000040050f in calc ()&#xA;#1 0x0000000000400528 in main ()&#xA;(gdb) i r&#xA;rax      0xa&#x9;10&#xA;rbx      0x0&#x9;0&#xA;rcx      0x0&#x9;0&#xA;rdx      0x0&#x9;0&#xA;rsi      0x7ffcb45b2198&#x9;140723334357400&#xA;rdi      0xa&#x9;10&#xA;rbp      0x7ffcb45b20a0&#x9;0x7ffcb45b20a0&#xA;rsp      0x7ffcb45b20a0&#x9;0x7ffcb45b20a0&#xA;r8       0x7ff8d052ddd0&#x9;140706623708624&#xA;r9       0x7ff8d05489d0&#x9;140706623818192&#xA;r10      0x833&#x9;2099&#xA;r11      0x7ff8d0188950&#x9;140706619885904&#xA;r12      0x400400&#x9;4195328&#xA;r13      0x7ffcb45b2190&#x9;140723334357392&#xA;r14      0x0&#x9;0&#xA;r15      0x0&#x9;0&#xA;rip      0x40050f&#x9;0x40050f &amp;lt;calc+25&amp;gt;&#xA;eflags     0x10246&#x9;[ PF ZF IF RF ]&#xA;cs       0x33&#x9;51&#xA;ss       0x2b&#x9;43&#xA;ds       0x0&#x9;0&#xA;es       0x0&#x9;0&#xA;fs       0x0&#x9;0&#xA;---Type &amp;lt;return&amp;gt; to continue, or q &amp;lt;return&amp;gt; to quit---&#xA;gs       0x0&#x9;0&#xA;(gdb) disas&#xA;Dump of assembler code for function calc:&#xA;  0x00000000004004f6 &amp;lt;+0&amp;gt;:&#x9;push  %rbp&#xA;  0x00000000004004f7 &amp;lt;+1&amp;gt;:&#x9;mov  %rsp,%rbp&#xA;  0x00000000004004fa &amp;lt;+4&amp;gt;:&#x9;mov  %edi,-0x14(%rbp)&#xA;  0x00000000004004fd &amp;lt;+7&amp;gt;:&#x9;movl  $0x0,-0x8(%rbp)&#xA;  0x0000000000400504 &amp;lt;+14&amp;gt;:&#x9;movl  $0x0,-0x4(%rbp)&#xA;  0x000000000040050b &amp;lt;+21&amp;gt;:&#x9;mov  -0x14(%rbp),%eax&#xA;  0x000000000040050e &amp;lt;+24&amp;gt;:&#x9;cltd  &#xA;=&amp;gt; 0x000000000040050f &amp;lt;+25&amp;gt;:&#x9;idivl -0x8(%rbp)&#xA;  0x0000000000400512 &amp;lt;+28&amp;gt;:&#x9;mov  %eax,-0x4(%rbp)&#xA;  0x0000000000400515 &amp;lt;+31&amp;gt;:&#x9;mov  -0x4(%rbp),%eax&#xA;  0x0000000000400518 &amp;lt;+34&amp;gt;:&#x9;pop  %rbp&#xA;  0x0000000000400519 &amp;lt;+35&amp;gt;:&#x9;retq  &#xA;End of assembler dump.&#xA;(gdb) x $rbp-0x8&#xA;0x7ffcb45b2098:&#x9;0x00000000&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;SIGSEGV信号下的Core dump解析&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;code&gt;SIGSEGV&lt;/code&gt;信号表示进程进行了一次无效的存储访问,EGV表示段违例(segmentation violation);编写新的测试程序,尝试产生&lt;code&gt;SIGSEGV&lt;/code&gt;信号;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;#include &amp;lt;stdlib.h&amp;gt;&#xA;&#xA;const char *str = &amp;quot;hello World!&amp;quot;;&#xA; &#xA;void mod_str()&#xA;{&#xA;  str[0] = &#39;H&#39;;&#xA;}&#xA;&#xA;int main()&#xA;{&#xA;  mod_str();&#xA;  return 0;&#xA;}&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;编译执行,果真产生了core文件;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:~$ gcc sigsegv.c -o sigsegv&#xA;archerding@ubuntu:~$ ./sigsegv &#xA;Segmentation fault (core dumped)&#xA;archerding@ubuntu:~$ ls /tmp/core/&#xA;core-sigsegv.2856&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;接下来开始解析这个core文件;错误提示&lt;code&gt;Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.&lt;/code&gt;;&#xA;使用&lt;code&gt;bt&lt;/code&gt;打印栈信息,定位错误函数是&lt;code&gt;mod_str()&lt;/code&gt;函数;&#xA;使用&lt;code&gt;i r&lt;/code&gt;打印寄存器信息,发现在调用到汇编指令地址&lt;code&gt;rip      0x400509 0x400509 &amp;lt;mod_str+19&amp;gt;&lt;/code&gt;时出现异常;&#xA;使用&lt;code&gt;disas&lt;/code&gt;反汇编问题函数,发现在调用&lt;code&gt;movb  $0x48,(%rax)&lt;/code&gt;时出错;&#xA;使用&lt;code&gt;x /16s $rax&lt;/code&gt;打印错误地址指向的内存,发现改地址是&lt;code&gt;0x4005b4&lt;/code&gt;指向了字符串&lt;code&gt;hello World!&lt;/code&gt;;&#xA;使用&lt;code&gt;info proc map&lt;/code&gt;查看内存映射,处于第一个区域内。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:/tmp/core$ gdb ~/sigsegv core-sigsegv.2856&#xA;GNU gdb (Ubuntu 7.9-1ubuntu1) 7.9&#xA;Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.&#xA;License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later &amp;lt;http://gnu.org/licenses/gpl.html&amp;gt;&#xA;This is free software: you are free to change and redistribute it.&#xA;There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type &amp;quot;show copying&amp;quot;&#xA;and &amp;quot;show warranty&amp;quot; for details.&#xA;This GDB was configured as &amp;quot;x86_64-linux-gnu&amp;quot;.&#xA;Type &amp;quot;show configuration&amp;quot; for configuration details.&#xA;For bug reporting instructions, please see:&#xA;&amp;lt;http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/&amp;gt;.&#xA;Find the GDB manual and other documentation resources online at:&#xA;&amp;lt;http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/&amp;gt;.&#xA;For help, type &amp;quot;help&amp;quot;.&#xA;Type &amp;quot;apropos word&amp;quot; to search for commands related to &amp;quot;word&amp;quot;...&#xA;Reading symbols from /home/archerding/sigsegv...(no debugging symbols found)...done.&#xA;[New LWP 2856]&#xA;Core was generated by `./sigsegv&#39;.&#xA;Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.&#xA;#0 0x0000000000400509 in mod_str ()&#xA;(gdb) bt&#xA;#0 0x0000000000400509 in mod_str ()&#xA;#1 0x000000000040051c in main ()&#xA;(gdb) i r&#xA;rax      0x4005b4&#x9;4195764&#xA;rbx      0x0&#x9;0&#xA;rcx      0x0&#x9;0&#xA;rdx      0x7fff284dc488&#x9;140733869573256&#xA;rsi      0x7fff284dc478&#x9;140733869573240&#xA;rdi      0x1&#x9;1&#xA;rbp      0x7fff284dc380&#x9;0x7fff284dc380&#xA;rsp      0x7fff284dc380&#x9;0x7fff284dc380&#xA;r8       0x7f590a295dd0&#x9;140020399300048&#xA;r9       0x7f590a2b09d0&#x9;140020399409616&#xA;r10      0x833&#x9;2099&#xA;r11      0x7f5909ef0950&#x9;140020395477328&#xA;r12      0x400400&#x9;4195328&#xA;r13      0x7fff284dc470&#x9;140733869573232&#xA;r14      0x0&#x9;0&#xA;r15      0x0&#x9;0&#xA;rip      0x400509&#x9;0x400509 &amp;lt;mod_str+19&amp;gt;&#xA;eflags     0x10246&#x9;[ PF ZF IF RF ]&#xA;cs       0x33&#x9;51&#xA;ss       0x2b&#x9;43&#xA;ds       0x0&#x9;0&#xA;es       0x0&#x9;0&#xA;fs       0x0&#x9;0&#xA;---Type &amp;lt;return&amp;gt; to continue, or q &amp;lt;return&amp;gt; to quit---&#xA;gs       0x0&#x9;0&#xA;(gdb) disas&#xA;Dump of assembler code for function mod_str:&#xA;  0x00000000004004f6 &amp;lt;+0&amp;gt;:&#x9;push  %rbp&#xA;  0x00000000004004f7 &amp;lt;+1&amp;gt;:&#x9;mov  %rsp,%rbp&#xA;  0x00000000004004fa &amp;lt;+4&amp;gt;:&#x9;mov  0x200b37(%rip),%rax    # 0x601038 &amp;lt;str&amp;gt;&#xA;  0x0000000000400501 &amp;lt;+11&amp;gt;:&#x9;mov  %rax,-0x8(%rbp)&#xA;  0x0000000000400505 &amp;lt;+15&amp;gt;:&#x9;mov  -0x8(%rbp),%rax&#xA;=&amp;gt; 0x0000000000400509 &amp;lt;+19&amp;gt;:&#x9;movb  $0x48,(%rax)&#xA;  0x000000000040050c &amp;lt;+22&amp;gt;:&#x9;pop  %rbp&#xA;  0x000000000040050d &amp;lt;+23&amp;gt;:&#x9;retq  &#xA;End of assembler dump.&#xA;(gdb) x /16s $rax&#xA;0x4005b4:&#x9;&amp;quot;hello World!&amp;quot;&#xA;0x4005c1:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005c2:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005c3:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005c4:&#x9;&amp;quot;\001\033\003;8&amp;quot;&#xA;0x4005ca:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005cb:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005cc:&#x9;&amp;quot;\006&amp;quot;&#xA;0x4005ce:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005cf:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005d0:&#x9;&amp;quot;\f\376\377\377\204&amp;quot;&#xA;0x4005d6:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005d7:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005d8:&#x9;&amp;quot;&amp;lt;\376\377\377T&amp;quot;&#xA;0x4005de:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;0x4005df:&#x9;&amp;quot;&amp;quot;&#xA;(gdb) info proc map&#xA;Mapped address spaces:&#xA;&#xA;     Start Addr      End Addr    Size   Offset objfile&#xA;      0x400000      0x401000   0x1000    0x0 /home/archerding/sigsegv&#xA;      0x600000      0x601000   0x1000    0x0 /home/archerding/sigsegv&#xA;      0x601000      0x602000   0x1000   0x1000 /home/archerding/sigsegv&#xA;   0x7f5909ed0000   0x7f590a090000  0x1c0000    0x0 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.21.so&#xA;   0x7f590a090000   0x7f590a290000  0x200000  0x1c0000 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.21.so&#xA;   0x7f590a290000   0x7f590a294000   0x4000  0x1c0000 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.21.so&#xA;   0x7f590a294000   0x7f590a296000   0x2000  0x1c4000 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.21.so&#xA;   0x7f590a2a0000   0x7f590a2c4000  0x24000    0x0 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.21.so&#xA;   0x7f590a4c3000   0x7f590a4c4000   0x1000  0x23000 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.21.so&#xA;(gdb) &#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;接下来使用&lt;code&gt;objdump -t ~/sigsegv&lt;/code&gt;进一步确认,发现在修改&lt;code&gt;.rodata&lt;/code&gt;段时出错,该段用来保存常量。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;archerding@ubuntu:/tmp/core$ objdump -t ~/sigsegv&#xA;&#xA;/home/archerding/sigsegv:   file format elf64-x86-64&#xA;&#xA;SYMBOL TABLE:&#xA;0000000000400238 l  d .interp  0000000000000000       .interp&#xA;0000000000400254 l  d .note.ABI-tag 0000000000000000       .note.ABI-tag&#xA;0000000000400274 l  d .note.gnu.build-id 0000000000000000       .note.gnu.build-id&#xA;0000000000400298 l  d .gnu.hash 0000000000000000       .gnu.hash&#xA;00000000004002b8 l  d .dynsym  0000000000000000       .dynsym&#xA;0000000000400300 l  d .dynstr  0000000000000000       .dynstr&#xA;0000000000400338 l  d .gnu.version  0000000000000000       .gnu.version&#xA;0000000000400340 l  d .gnu.version_r 0000000000000000       .gnu.version_r&#xA;0000000000400360 l  d .rela.dyn 0000000000000000       .rela.dyn&#xA;0000000000400378 l  d .rela.plt 0000000000000000       .rela.plt&#xA;00000000004003a8 l  d .init 0000000000000000       .init&#xA;00000000004003d0 l  d .plt  0000000000000000       .plt&#xA;0000000000400400 l  d .text 0000000000000000       .text&#xA;00000000004005a4 l  d .fini 0000000000000000       .fini&#xA;00000000004005b0 l  d .rodata  0000000000000000       .rodata&#xA;00000000004005c4 l  d .eh_frame_hdr 0000000000000000       .eh_frame_hdr&#xA;0000000000400600 l  d .eh_frame 0000000000000000       .eh_frame&#xA;0000000000600e10 l  d .init_array  0000000000000000       .init_array&#xA;0000000000600e18 l  d .fini_array  0000000000000000       .fini_array&#xA;0000000000600e20 l  d .jcr  0000000000000000       .jcr&#xA;0000000000600e28 l  d .dynamic  0000000000000000       .dynamic&#xA;0000000000600ff8 l  d .got  0000000000000000       .got&#xA;0000000000601000 l  d .got.plt  0000000000000000       .got.plt&#xA;0000000000601028 l  d .data 0000000000000000       .data&#xA;0000000000601040 l  d .bss  0000000000000000       .bss&#xA;0000000000000000 l  d .comment  0000000000000000       .comment&#xA;0000000000000000 l  df *ABS* 0000000000000000       crtstuff.c&#xA;0000000000600e20 l   O .jcr  0000000000000000       __JCR_LIST__&#xA;0000000000400430 l   F .text 0000000000000000       deregister_tm_clones&#xA;0000000000400470 l   F .text 0000000000000000       register_tm_clones&#xA;00000000004004b0 l   F .text 0000000000000000       __do_global_dtors_aux&#xA;0000000000601040 l   O .bss  0000000000000001       completed.7291&#xA;0000000000600e18 l   O .fini_array  0000000000000000       __do_global_dtors_aux_fini_array_entry&#xA;00000000004004d0 l   F .text 0000000000000000       frame_dummy&#xA;0000000000600e10 l   O .init_array  0000000000000000       __frame_dummy_init_array_entry&#xA;0000000000000000 l  df *ABS* 0000000000000000       sigsegv.c&#xA;0000000000000000 l  df *ABS* 0000000000000000       crtstuff.c&#xA;0000000000400710 l   O .eh_frame 0000000000000000       __FRAME_END__&#xA;0000000000600e20 l   O .jcr  0000000000000000       __JCR_END__&#xA;0000000000000000 l  df *ABS* 0000000000000000       &#xA;0000000000600e18 l    .init_array  0000000000000000       __init_array_end&#xA;0000000000600e28 l   O .dynamic  0000000000000000       _DYNAMIC&#xA;0000000000600e10 l    .init_array  0000000000000000       __init_array_start&#xA;0000000000601000 l   O .got.plt  0000000000000000       _GLOBAL_OFFSET_TABLE_&#xA;00000000004005a0 g   F .text 0000000000000002       __libc_csu_fini&#xA;0000000000000000 w   *UND* 0000000000000000       _ITM_deregisterTMCloneTable&#xA;0000000000601028 w   .data 0000000000000000       data_start&#xA;0000000000601040 g    .data 0000000000000000       _edata&#xA;00000000004005a4 g   F .fini 0000000000000000       _fini&#xA;0000000000000000    F *UND* 0000000000000000       __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5&#xA;0000000000601028 g    .data 0000000000000000       __data_start&#xA;0000000000000000 w   *UND* 0000000000000000       __gmon_start__&#xA;0000000000601030 g   O .data 0000000000000000       .hidden __dso_handle&#xA;00000000004004f6 g   F .text 0000000000000018       mod_str&#xA;00000000004005b0 g   O .rodata  0000000000000004       _IO_stdin_used&#xA;0000000000400530 g   F .text 0000000000000065       __libc_csu_init&#xA;0000000000601048 g    .bss  0000000000000000       _end&#xA;0000000000400400 g   F .text 000000000000002a       _start&#xA;0000000000601038 g   O .data 0000000000000008       str&#xA;0000000000601040 g    .bss  0000000000000000       __bss_start&#xA;000000000040050e g   F .text 0000000000000015       main&#xA;0000000000000000 w   *UND* 0000000000000000       _Jv_RegisterClasses&#xA;0000000000601040 g   O .data 0000000000000000       .hidden __TMC_END__&#xA;0000000000000000 w   *UND* 0000000000000000       _ITM_registerTMCloneTable&#xA;00000000004003a8 g   F .init 0000000000000000       _init&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;</description>
   </item>
   <item>
    <title>使用gdb解析core dump-概念篇</title>
-   <link>http://blog.ArcherDing.me/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/</link>
+   <link>http://blog.ArcherDing.me/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/</link>
    <pubDate>2015-06-06 12:00:00 +0800</pubDate>
    <description>&lt;h3&gt;Core dump是什么?&lt;/h3&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;当一个程序在运行的过程中发生了错误,导致&lt;strong&gt;程序崩溃&lt;/strong&gt;或者&lt;strong&gt;异常终止&lt;/strong&gt;的时候,操作系统会将这个程序在问题发生时的一些信息以文件的形式保存起来,以便维护人员进行调查,解析问题发生的原因,这个文件就是Core dump文件。&#xA;从字面上理解,Core dump(核心转储)就是将core信息以dump格式保存在文件中。&#xA;Core信息包括了进程信息、内存信息、寄存器信息、堆栈信息等。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;h3&gt;Core dump保存在哪里?&lt;/h3&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;开启core dump功能&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;要想获得Coredump文件就必须先开启保存该文件的功能。&#xA;使用&lt;code&gt;ulimit -c&lt;/code&gt;可以查看是否开启。如果输出0说明没有开启,使用&lt;code&gt;ulimit -c unlimited&lt;/code&gt;可以开启,这种方式不会限制core文件的大小;使用&lt;code&gt;ulimit -c size&lt;/code&gt;可以设置core文件大小,单位是KB。但是这种方式只能设置当前终端有效,如果希望永久开启,可以在&lt;code&gt;/etc/profile&lt;/code&gt;中追加&lt;code&gt;ulimit -c unlimited&lt;/code&gt;。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;修改core文件位置&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;默认情况下会在程序所在目录生成文件名为&lt;code&gt;core&lt;/code&gt;的core文件;&#xA;使用&lt;code&gt;echo 1 &amp;gt; /proc/sys/kernel/core_uses_pid&lt;/code&gt;可以在生成带进程PID的core文件,文件形式为&lt;code&gt;core.pid&lt;/code&gt;;&#xA;使用&lt;code&gt;echo &amp;quot;/tmp/core/core-%e.%p&amp;quot; &amp;gt; /proc/sys/kernel/core_pattern&lt;/code&gt;可以在&lt;code&gt;/tmp/core&lt;/code&gt;中生成格式为&lt;code&gt;core-程序名.pid&lt;/code&gt;的core文件。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;h3&gt;Core dump如何产生?&lt;/h3&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;我们知道了程序在&lt;strong&gt;程序崩溃&lt;/strong&gt;或者&lt;strong&gt;异常终止&lt;/strong&gt;的时候会产生core文件呢?那么使用&lt;code&gt;kill -9&lt;/code&gt;会产生core文件吗?&#xA;我们不妨做个试验。我们给helloword程序加上死循环来进行测试。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;#include &amp;lt;stdio.h&amp;gt;&#xA;&#xA;int main(int argc, char **argv)&#xA;{&#xA;  while(1){&#xA;    fprintf(stdout,&amp;quot;Hello World!\n&amp;quot;);&#xA;    fflush(stdout);&#xA;    sleep(5);&#xA;  }&#xA;  return 0;&#xA;}&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;$ gcc hello.c -o hello&#xA;$ ./hello&#xA;Hello World!&#xA;Hello World!&#xA;$ ps -ef | grep hello&#xA;archerd+ 2890 2044 0 20:55 pts/1  00:00:00 ./hello&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;接下来我们使用下面的命令结束进程,发现没有生成core文件。&#xA;&amp;gt; pkill -9 hello&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;我们继续使用下面的命令结束进程,发现产生core文件。&#xA;&amp;gt; kill -s 11 `pgrep hello`&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;我们可以得出一个结论,并非所有的中断信号都产生core文件。那么什么信号会产生core文件呢??&#xA;我们使用&lt;code&gt;man 7 signal&lt;/code&gt;来查看一下,原来下表中Action为core的信号才会产生core文件。&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;pre&gt;&lt;code&gt;Signal   Value   Action  Comment&#xA;──────────────────────────────────────────────────────────────────────&#xA;SIGHUP    1    Term  Hangup detected on controlling terminal&#xA;               or death of controlling process&#xA;SIGINT    2    Term  Interrupt from keyboard&#xA;SIGQUIT    3    Core  Quit from keyboard&#xA;SIGILL    4    Core  Illegal Instruction&#xA;SIGABRT    6    Core  Abort signal from abort(3)&#xA;SIGFPE    8    Core  Floating point exception&#xA;SIGKILL    9    Term  Kill signal&#xA;SIGSEGV   11    Core  Invalid memory reference&#xA;SIGPIPE   13    Term  Broken pipe: write to pipe with no&#xA;               readers&#xA;SIGALRM   14    Term  Timer signal from alarm(2)&#xA;SIGTERM   15    Term  Termination signal&#xA;SIGUSR1  30,10,16  Term  User-defined signal 1&#xA;SIGUSR2  31,12,17  Term  User-defined signal 2&#xA;SIGCHLD  20,17,18  Ign   Child stopped or terminated&#xA;SIGCONT  19,18,25  Cont  Continue if stopped&#xA;SIGSTOP  17,19,23  Stop  Stop process&#xA;SIGTSTP  18,20,24  Stop  Stop typed at terminal&#xA;SIGTTIN  21,21,26  Stop  Terminal input for background process&#xA;SIGTTOU  22,22,27  Stop  Terminal output for background process&#xA;&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;</description>
   </item>
diff --git a/sitemap.xml b/sitemap.xml
index 83558ef..f6e3231 100644
--- a/sitemap.xml
+++ b/sitemap.xml
@@ -4,12 +4,12 @@
 		<loc>http://blog.ArcherDing.me/</loc>
 	</url>
 	<url>
-		<loc>http://blog.ArcherDing.me/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/</loc>
+		<loc>http://blog.ArcherDing.me/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/</loc>
 		<lastmod>2015-06-11</lastmod>
 		<changefreq>weekly</changefreq>
 	</url>
 	<url>
-		<loc>http://blog.ArcherDing.me/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/</loc>
+		<loc>http://blog.ArcherDing.me/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/</loc>
 		<lastmod>2015-06-06</lastmod>
 		<changefreq>weekly</changefreq>
 	</url>
diff --git a/tags/index.html b/tags/index.html
index 06228e2..0014960 100644
--- a/tags/index.html
+++ b/tags/index.html
@@ -88,10 +88,6 @@
 <ul class="tag_box inline">

 

  <li>

- <a href="/tags/#CoreDump-ref">CoreDump <span>2</span></a>

-</li>

-

- <li>

  <a href="/tags/#Golang-ref">Golang <span>1</span></a>

 </li>

 

@@ -103,17 +99,14 @@
  <a href="/tags/#JavaScript-ref">JavaScript <span>5</span></a>

 </li>

 

+ <li>

+ <a href="/tags/#coredump-ref">coredump <span>2</span></a>

+</li>

+

 </ul>

 

 

 

- <h2 id="CoreDump-ref">CoreDump</h2>

- 

-  <li><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-解析篇</a></li>

- 

-  <li><a href="/CoreDump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-概念篇</a></li>

- 

-

  <h2 id="Golang-ref">Golang</h2>

  

   <li><a href="/Golang/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E7%AB%AF%E5%8F%A3%E6%98%A0%E5%B0%84NetMapping%E7%9A%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%B8%8E%E5%AE%9E%E7%8E%B0/">分布式端口映射NetMapping的设计与实现</a></li>

@@ -136,6 +129,13 @@
  

   <li><a href="/JavaScript/JavaScript%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E7%AC%94%E8%AE%B0-%E6%95%B0%E7%BB%84/">JavaScript学习笔记-数组</a></li>

  

+

+ <h2 id="coredump-ref">coredump</h2>

+ 

+  <li><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E8%A7%A3%E6%9E%90%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-解析篇</a></li>

+ 

+  <li><a href="/coredump/%E4%BD%BF%E7%94%A8gdb%E8%A7%A3%E6%9E%90core-dump-%E6%A6%82%E5%BF%B5%E7%AF%87/">使用gdb解析core dump-概念篇</a></li>

+ 

 

 

  </div>