Import translations. DO NOT MERGE

Change-Id: I850810a301ea78d5dd50bdbd8619fa8cc20ba284
Auto-generated-cl: translation import
diff --git a/res/values-bn-rBD/strings.xml b/res/values-bn-rBD/strings.xml
index 529cb17..db16ea9 100644
--- a/res/values-bn-rBD/strings.xml
+++ b/res/values-bn-rBD/strings.xml
@@ -166,8 +166,8 @@
   <string name="listSingleContact" msgid="8525131203887307088">"একক পরিচিতি"</string>
   <string name="dialog_new_contact_account" msgid="32435918254518570">"আমদানি করা পরিচিতিগুলি এতে সংরক্ষণ করুন:"</string>
   <string name="import_from_sim" msgid="4749894687871835873">"সিম কার্ড থেকে আমদানি করুন"</string>
-  <string name="import_from_sim_summary" msgid="2306434118233541675">"<xliff:g id="SIM_NAME">^1</xliff:g> SIM থেকে আমদানি করুন - <xliff:g id="SIM_NUMBER">^2</xliff:g>"</string>
-  <string name="import_from_sim_summary_no_number" msgid="8498561004799710237">"<xliff:g id="SIM_NAME">%1$s</xliff:g> SIM থেকে আমদানি করুন"</string>
+  <string name="import_from_sim_summary" msgid="2306434118233541675">"<xliff:g id="SIM_NAME">^1</xliff:g> সিম থেকে আমদানি করুন - <xliff:g id="SIM_NUMBER">^2</xliff:g>"</string>
+  <string name="import_from_sim_summary_no_number" msgid="8498561004799710237">"<xliff:g id="SIM_NAME">%1$s</xliff:g> সিম থেকে আমদানি করুন"</string>
   <string name="import_from_vcf_file" product="default" msgid="1381675161522633950">".vcf ফাইল থেকে আমদানি করুন"</string>
   <string name="import_from_vcf_file_confirmation_message" product="default" msgid="2490098779904759398">"vCard থেকে পরিচিতিগুলি আমদানি করবেন?"</string>
   <string name="cancel_import_confirmation_message" msgid="7764915400478970495">"<xliff:g id="FILENAME">%s</xliff:g> এর আমদানি বাতিল করবেন?"</string>
diff --git a/res/values-da/strings.xml b/res/values-da/strings.xml
index b7d73f7..c73089a 100644
--- a/res/values-da/strings.xml
+++ b/res/values-da/strings.xml
@@ -246,7 +246,7 @@
   <string name="contactsFavoritesLabel" msgid="1222038757062409949">"Foretrukne"</string>
   <string name="listTotalAllContactsZero" msgid="6041341919823872732">"Ingen kontaktpersoner."</string>
   <string name="listTotalAllContactsZeroCustom" msgid="5661794891640163617">"Ingen synlige kontaktpersoner."</string>
-  <string name="listTotalAllContactsZeroStarred" msgid="2747107662985362061">"Der er ingen favoritter"</string>
+  <string name="listTotalAllContactsZeroStarred" msgid="2747107662985362061">"Der er ingen foretrukne"</string>
   <string name="listTotalAllContactsZeroGroup" msgid="7450331854661098879">"Ingen kontaktpersoner i <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
   <string name="menu_clear_frequents" msgid="8492322695770647639">"Ryd hyppige"</string>
   <string name="menu_select_sim" msgid="7814841439832447299">"Vælg SIM-kort"</string>
diff --git a/res/values-hy-rAM/strings.xml b/res/values-hy-rAM/strings.xml
index 6b3a9e5..8c6de35 100644
--- a/res/values-hy-rAM/strings.xml
+++ b/res/values-hy-rAM/strings.xml
@@ -94,16 +94,16 @@
   <string name="account_phone" msgid="6104157990869081962">"Միայն սարքում, չհամաժամեցված"</string>
   <string name="nameLabelsGroup" msgid="1817502703362057154">"Անուն"</string>
   <string name="nicknameLabelsGroup" msgid="6312795212164843246">"Մականուն"</string>
-  <string name="full_name" msgid="885420216812981202">"Անուն"</string>
+  <string name="full_name" msgid="885420216812981202">"Լրիվ անունը"</string>
   <string name="name_given" msgid="4153709115654909377">"Անուն"</string>
   <string name="name_family" msgid="5317387657540738981">"Ազգանուն"</string>
   <string name="name_prefix" msgid="8219879405071462309">"Անվան նախածանց"</string>
   <string name="name_middle" msgid="3951610314424632183">"Հայրանուն"</string>
   <string name="name_suffix" msgid="5436984808550075931">"Անվան վերջնածանց"</string>
-  <string name="name_phonetic" msgid="2249169131785620210">"Անունը՝ տառադարձված"</string>
-  <string name="name_phonetic_given" msgid="2863316331175661852">"Անունը՝ տառադարձված"</string>
-  <string name="name_phonetic_middle" msgid="5970174427249235577">"Հայրանունը՝ տառադարձված"</string>
-  <string name="name_phonetic_family" msgid="1572398622239414464">"Ազգանունը՝ տառադարձված"</string>
+  <string name="name_phonetic" msgid="2249169131785620210">"Անուն (տառադարձված)"</string>
+  <string name="name_phonetic_given" msgid="2863316331175661852">"Անուն (տառադարձված)"</string>
+  <string name="name_phonetic_middle" msgid="5970174427249235577">"Հայրանուն (տառադարձված)"</string>
+  <string name="name_phonetic_family" msgid="1572398622239414464">"Ազգանուն (տառադարձված)"</string>
   <string name="phoneLabelsGroup" msgid="7913782787902007482">"Հեռախոս"</string>
   <string name="emailLabelsGroup" msgid="4696310712601184208">"Էլփոստ"</string>
   <string name="postalLabelsGroup" msgid="3727124282406728557">"Հասցեն"</string>
@@ -113,7 +113,7 @@
   <string name="eventLabelsGroup" msgid="4801419345682462171">"Հատուկ ամսաթիվ"</string>
   <string name="sms" msgid="8086289395154598654">"Տեքստային հաղորդագրություն"</string>
   <string name="postal_address" msgid="7692926530081579786">"Հասցե"</string>
-  <string name="ghostData_company" msgid="22470841482615409">"Ընկերությունը"</string>
+  <string name="ghostData_company" msgid="22470841482615409">"Ընկերություն"</string>
   <string name="ghostData_title" msgid="6221293237772204604">"Պաշտոն"</string>
   <string name="label_notes" msgid="3997277594846722699">"Նշումներ"</string>
   <string name="label_sip_address" msgid="3754551597798479318">"SIP"</string>
diff --git a/res/values-mr-rIN/strings.xml b/res/values-mr-rIN/strings.xml
index e49b67b..5249719 100644
--- a/res/values-mr-rIN/strings.xml
+++ b/res/values-mr-rIN/strings.xml
@@ -211,11 +211,11 @@
   <string name="contacts_export_will_start_message" msgid="4527597765334949574">"संपर्क लवकरच निर्यात केले जातील."</string>
   <string name="vcard_export_request_rejected_message" msgid="8044599716727705282">"vCard निर्यात विनंती नाकारली. नंतर पुन्हा प्रयत्न करा."</string>
   <string name="vcard_unknown_filename" msgid="4832657686149881554">"संपर्क"</string>
-  <string name="caching_vcard_message" msgid="6635485116655518520">"स्‍थानिक तात्‍पुरत्‍या संचयनावर vCard(s) कॅशे करीत आहे. वास्‍तविक आयात लवकरच प्रारंभ होईल."</string>
+  <string name="caching_vcard_message" msgid="6635485116655518520">"स्‍थानिक तात्‍पुरत्‍या संचयनावर vCard(s) कॅश  करीत आहे. वास्‍तविक आयात लवकरच प्रारंभ होईल."</string>
   <string name="vcard_import_failed" msgid="4105296876768072508">"vCard आयात करू शकलो नाही."</string>
   <string name="nfc_vcard_file_name" msgid="305679412445157370">"NFC वरील संपर्काचे पुनरावलोकन केले"</string>
   <string name="confirm_export_title" msgid="3240899428149018226">"संपर्क निर्यात करायचे?"</string>
-  <string name="caching_vcard_title" msgid="9185299351381102305">"कॅशे करीत आहे"</string>
+  <string name="caching_vcard_title" msgid="9185299351381102305">"कॅश  करीत आहे"</string>
   <string name="progress_notifier_message" msgid="359931715339778107">"आयात करत आहे <xliff:g id="CURRENT_NUMBER">%s</xliff:g>/<xliff:g id="TOTAL_NUMBER">%s</xliff:g>: <xliff:g id="NAME">%s</xliff:g>"</string>
   <string name="export_to_vcf_file" product="default" msgid="4142192068495589925">".vcf फाईलवर निर्यात करा"</string>
   <string name="display_options_sort_list_by" msgid="8635268562263708102">"नुसार क्रमवारी लावा"</string>
diff --git a/res/values-ne-rNP/strings.xml b/res/values-ne-rNP/strings.xml
index d9c5d90..653c7ea 100644
--- a/res/values-ne-rNP/strings.xml
+++ b/res/values-ne-rNP/strings.xml
@@ -274,8 +274,8 @@
    <item quantity="one"> <xliff:g id="TITLE_0">%1$s</xliff:g>. <xliff:g id="COUNT_1">%2$d</xliff:g> पढ्न बाँकी वस्तु। </item>
   </plurals>
   <string name="about_build_version" msgid="4221971683776635130">"बिल्ड संस्करण"</string>
-  <string name="about_open_source_licenses" msgid="3224958101863814649">"खुला स्रोत इजाजतपत्रहरू"</string>
-  <string name="about_open_source_licenses_summary" msgid="3009343539281606716">"खुला स्रोत सफ्टवेयरका लागि इजाजतपत्रका विवरणहरू"</string>
+  <string name="about_open_source_licenses" msgid="3224958101863814649">"खुला स्रोतका इजाजतपत्रहरू"</string>
+  <string name="about_open_source_licenses_summary" msgid="3009343539281606716">"खुला स्रोतका सफ्टवेयरका इजाजतपत्र सम्बन्धी विवरणहरू"</string>
   <string name="about_privacy_policy" msgid="8458337666582973913">"गोपनीयता नीति"</string>
   <string name="about_terms_of_service" msgid="628537491496465267">"सेवा सर्तहरू"</string>
   <string name="activity_title_licenses" msgid="7812517458691564230">"खुलास्रोत इजाजतपत्रहरू"</string>
diff --git a/res/values-nl/strings.xml b/res/values-nl/strings.xml
index f6ee6a2..bc471ab 100644
--- a/res/values-nl/strings.xml
+++ b/res/values-nl/strings.xml
@@ -184,7 +184,7 @@
   <string name="fail_reason_low_memory_during_import" msgid="3277485820827338116">"Onvoldoende geheugen. Het bestand is mogelijk te groot."</string>
   <string name="fail_reason_vcard_parse_error" msgid="514012644716565082">"Kan vCard om onverwachte reden niet parseren."</string>
   <string name="fail_reason_not_supported" msgid="388664373573337601">"De indeling wordt niet ondersteund."</string>
-  <string name="fail_reason_failed_to_collect_vcard_meta_info" msgid="3179066075701123895">"Kan metagegevens niet verzamelen uit vCard-bestand(en)."</string>
+  <string name="fail_reason_failed_to_collect_vcard_meta_info" msgid="3179066075701123895">"Kan metadata niet verzamelen uit vCard-bestand(en)."</string>
   <string name="fail_reason_failed_to_read_files" msgid="9213844535907986665">"Kan een of meer bestanden niet importeren (%s)."</string>
   <string name="exporting_vcard_finished_title" msgid="3581883972188707378">"Exporteren van <xliff:g id="FILENAME">%s</xliff:g> voltooid."</string>
   <string name="exporting_vcard_finished_title_fallback" msgid="2953278060195308065">"Contacten geëxporteerd."</string>
diff --git a/res/values-uz-rUZ/strings.xml b/res/values-uz-rUZ/strings.xml
index 1feb363..9fef267 100644
--- a/res/values-uz-rUZ/strings.xml
+++ b/res/values-uz-rUZ/strings.xml
@@ -248,7 +248,7 @@
   <string name="listTotalAllContactsZeroCustom" msgid="5661794891640163617">"Ko‘rinadigan kontaktlar yo‘q."</string>
   <string name="listTotalAllContactsZeroStarred" msgid="2747107662985362061">"Hech narsa yo‘q"</string>
   <string name="listTotalAllContactsZeroGroup" msgid="7450331854661098879">"<xliff:g id="NAME">%s</xliff:g> guruhida hech qanday kontakt yo‘q"</string>
-  <string name="menu_clear_frequents" msgid="8492322695770647639">"Tez-tez aloqadagilarni tozalash"</string>
+  <string name="menu_clear_frequents" msgid="8492322695770647639">"Faol kontaktlarni tozalash"</string>
   <string name="menu_select_sim" msgid="7814841439832447299">"SIM kartani tanlash"</string>
   <string name="menu_accounts" msgid="2944004960829403994">"Hisoblarni boshqarish"</string>
   <string name="menu_import_export" msgid="6446229463809981669">"Import/eksport"</string>
diff --git a/res/values-zh-rCN/strings.xml b/res/values-zh-rCN/strings.xml
index 1d6eeda..ba74666 100644
--- a/res/values-zh-rCN/strings.xml
+++ b/res/values-zh-rCN/strings.xml
@@ -146,8 +146,8 @@
   <string name="chat_jabber" msgid="4525546665986350869">"使用 Jabber 聊天"</string>
   <string name="chat" msgid="6297650784873558837">"聊天"</string>
   <string name="description_minus_button" msgid="2142439445814730827">"删除"</string>
-  <string name="expand_collapse_name_fields_description" msgid="5073419090665464541">"展开或折叠姓名字段"</string>
-  <string name="expand_collapse_phonetic_name_fields_description" msgid="5241493357460353777">"展开或折叠姓名拼音字段"</string>
+  <string name="expand_collapse_name_fields_description" msgid="5073419090665464541">"展开或收起姓名字段"</string>
+  <string name="expand_collapse_phonetic_name_fields_description" msgid="5241493357460353777">"展开或收起姓名拼音字段"</string>
   <string name="list_filter_all_accounts" msgid="4265359896628915784">"所有联系人"</string>
   <string name="list_filter_all_starred" msgid="9060325494254507806">"已加星标"</string>
   <string name="list_filter_customize" msgid="2352794292558465089">"自定义"</string>
diff --git a/res/values-zh-rHK/strings.xml b/res/values-zh-rHK/strings.xml
index 22ab829..c39e753 100644
--- a/res/values-zh-rHK/strings.xml
+++ b/res/values-zh-rHK/strings.xml
@@ -266,8 +266,8 @@
   <string name="call_subject_limit" msgid="4746194916585506281">"<xliff:g id="COUNT">%1$s</xliff:g> / <xliff:g id="LIMIT">%2$s</xliff:g>"</string>
   <string name="call_subject_type_and_number" msgid="517676698821671164">"<xliff:g id="TYPE">%1$s</xliff:g> • <xliff:g id="NUMBER">%2$s</xliff:g>"</string>
   <plurals name="tab_title_with_unread_items" formatted="false" msgid="6318422670912575609">
-   <item quantity="other"> <xliff:g id="TITLE_2">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="COUNT_3">%2$d</xliff:g> 個未讀取項目)</item>
-   <item quantity="one"> <xliff:g id="TITLE_0">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="COUNT_1">%2$d</xliff:g> 個未讀取項目)</item>
+   <item quantity="other"> <xliff:g id="TITLE_2">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="COUNT_3">%2$d</xliff:g> 個未讀項目)</item>
+   <item quantity="one"> <xliff:g id="TITLE_0">%1$s</xliff:g> (<xliff:g id="COUNT_1">%2$d</xliff:g> 個未讀項目)</item>
   </plurals>
   <string name="about_build_version" msgid="4221971683776635130">"版本"</string>
   <string name="about_open_source_licenses" msgid="3224958101863814649">"開放原始碼授權"</string>