Merge tag 'android-7.1.0_r4' of https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/Bluetooth into aosp-7.1

Android 7.1.0 release 4

Change-Id: I44595dac56b16a9b3c24a9d0c3afdc69abae5f92
diff --git a/jni/com_android_bluetooth_hfp.cpp b/jni/com_android_bluetooth_hfp.cpp
index 963949f..983ab2f 100644
--- a/jni/com_android_bluetooth_hfp.cpp
+++ b/jni/com_android_bluetooth_hfp.cpp
@@ -50,6 +50,8 @@
 static jmethodID method_onAtClcc;
 static jmethodID method_onUnknownAt;
 static jmethodID method_onKeyPressed;
+static jmethodID method_onAtBind;
+static jmethodID method_onAtBiev;
 
 static const bthf_interface_t *sBluetoothHfpInterface = NULL;
 static jobject mCallbacksObj = NULL;
@@ -377,6 +379,34 @@
   sCallbackEnv->DeleteLocalRef(addr);
 }
 
+static void at_bind_callback(char *at_string, bt_bdaddr_t *bd_addr) {
+  CHECK_CALLBACK_ENV
+
+  jbyteArray addr = marshall_bda(bd_addr);
+  if (addr == NULL)
+    return;
+
+  jstring js_at_string = sCallbackEnv->NewStringUTF(at_string);
+
+  sCallbackEnv->CallVoidMethod(mCallbacksObj, method_onAtBind, js_at_string, addr);
+  checkAndClearExceptionFromCallback(sCallbackEnv, __FUNCTION__);
+
+  sCallbackEnv->DeleteLocalRef(js_at_string);
+  sCallbackEnv->DeleteLocalRef(addr);
+}
+
+static void at_biev_callback(bthf_hf_ind_type_t ind_id, int ind_value, bt_bdaddr_t *bd_addr) {
+  CHECK_CALLBACK_ENV
+
+  jbyteArray addr = marshall_bda(bd_addr);
+  if (addr == NULL)
+    return;
+
+  sCallbackEnv->CallVoidMethod(mCallbacksObj, method_onAtBiev, ind_id, (jint)ind_value, addr);
+  checkAndClearExceptionFromCallback(sCallbackEnv, __FUNCTION__);
+  sCallbackEnv->DeleteLocalRef(addr);
+}
+
 static bthf_callbacks_t sBluetoothHfpCallbacks = {
   sizeof(sBluetoothHfpCallbacks),
   connection_state_callback,
@@ -395,6 +425,8 @@
   at_cops_callback,
   at_clcc_callback,
   unknown_at_callback,
+  at_bind_callback,
+  at_biev_callback,
   key_pressed_callback
 };
 
@@ -417,6 +449,8 @@
   method_onAtClcc = env->GetMethodID(clazz, "onAtClcc", "([B)V");
   method_onUnknownAt = env->GetMethodID(clazz, "onUnknownAt", "(Ljava/lang/String;[B)V");
   method_onKeyPressed = env->GetMethodID(clazz, "onKeyPressed", "([B)V");
+  method_onAtBind = env->GetMethodID(clazz, "onATBind", "(Ljava/lang/String;[B)V");
+  method_onAtBiev = env->GetMethodID(clazz, "onATBiev", "(II[B)V");
 
   ALOGI("%s: succeeds", __FUNCTION__);
 }
@@ -678,6 +712,30 @@
   return (status == BT_STATUS_SUCCESS) ? JNI_TRUE : JNI_FALSE;
 }
 
+static jboolean bindResponseNative(JNIEnv *env,jobject object,
+                jint ind_id, jboolean ind_status,
+                jbyteArray address) {
+  ALOGI("%s: sBluetoothHfpInterface: %p", __FUNCTION__, sBluetoothHfpInterface);
+
+  if (!sBluetoothHfpInterface)
+    return JNI_FALSE;
+
+  jbyte *addr = env->GetByteArrayElements(address, NULL);
+  if (!addr) {
+    jniThrowIOException(env, EINVAL);
+    return JNI_FALSE;
+  }
+
+  bt_status_t status = sBluetoothHfpInterface->bind_response((bthf_hf_ind_type_t) ind_id,
+          ind_status ? BTHF_HF_IND_ENABLED : BTHF_HF_IND_DISABLED,
+          (bt_bdaddr_t *)addr);
+
+  if (status != BT_STATUS_SUCCESS)
+    ALOGE("%s: Failed bind_response, status: %d", __FUNCTION__, status);
+
+  env->ReleaseByteArrayElements(address, addr, 0);
+  return (status == BT_STATUS_SUCCESS ? JNI_TRUE : JNI_FALSE);
+}
 
 static jboolean atResponseStringNative(JNIEnv *env, jobject object, jstring response_str,
                         jbyteArray address) {
@@ -820,6 +878,7 @@
   {"notifyDeviceStatusNative", "(IIII)Z", (void *) notifyDeviceStatusNative},
   {"copsResponseNative", "(Ljava/lang/String;[B)Z", (void *) copsResponseNative},
   {"cindResponseNative", "(IIIIIII[B)Z", (void *) cindResponseNative},
+  {"bindResponseNative", "(IZ[B)Z", (void *)bindResponseNative},
   {"atResponseStringNative", "(Ljava/lang/String;[B)Z", (void *) atResponseStringNative},
   {"atResponseCodeNative", "(II[B)Z", (void *)atResponseCodeNative},
   {"clccResponseNative", "(IIIIZLjava/lang/String;I[B)Z", (void *) clccResponseNative},
diff --git a/res/values-ca/strings.xml b/res/values-ca/strings.xml
index 53ce817..ed31bb1 100644
--- a/res/values-ca/strings.xml
+++ b/res/values-ca/strings.xml
@@ -27,7 +27,7 @@
   <string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"No pots utilitzar Bluetooth en mode d\'avió."</string>
   <string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
   <string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Per utilitzar serveis Bluetooth, primer cal que activeu el Bluetooth."</string>
-  <string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Voleu activar el Bluetooth ara?"</string>
+  <string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Vols activar el Bluetooth ara?"</string>
   <string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"Cancel·la"</string>
   <string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"Activa"</string>
   <string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"Transferència del fitxer"</string>
diff --git a/res/values-fa/strings.xml b/res/values-fa/strings.xml
index 9e390dd..bdffe86 100644
--- a/res/values-fa/strings.xml
+++ b/res/values-fa/strings.xml
@@ -99,7 +99,7 @@
   <string name="status_no_sd_card" product="default" msgid="5760944071743325592">"‏هیچ کارت SD موجود نیست. برای ذخیره فایل‌های منتقل شده، یک کارت SD در گوشی قرار دهید."</string>
   <string name="status_connection_error" msgid="947681831523219891">"اتصال ناموفق بود."</string>
   <string name="status_protocol_error" msgid="3245444473429269539">"درخواست به درستی انجام نمی‌شود."</string>
-  <string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"خطای ناشناخته."</string>
+  <string name="status_unknown_error" msgid="8156660554237824912">"خطای ناشناس."</string>
   <string name="btopp_live_folder" msgid="7967791481444474554">"بلوتوث دریافت شد"</string>
   <string name="download_success" msgid="7036160438766730871">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> دریافت کامل شد."</string>
   <string name="upload_success" msgid="4014469387779648949">"<xliff:g id="FILE_SIZE">%1$s</xliff:g> ارسال کامل شد."</string>
diff --git a/res/values-fa/strings_pbap.xml b/res/values-fa/strings_pbap.xml
index 945d442..0667ebb 100644
--- a/res/values-fa/strings_pbap.xml
+++ b/res/values-fa/strings_pbap.xml
@@ -5,7 +5,7 @@
   <string name="pbap_session_key_dialog_header" msgid="2772472422782758981">"به کلید جلسه بلوتوث نیاز است"</string>
   <string name="pbap_acceptance_timeout_message" msgid="1107401415099814293">"‏هنگام پذیرش اتصال به %1$s وقفه زمانی ایجاد شده است"</string>
   <string name="pbap_authentication_timeout_message" msgid="4166979525521902687">"‏هنگام ورود کلید جلسه با %1$s وقفه زمانی ایجاد شده است"</string>
-  <string name="auth_notif_ticker" msgid="1575825798053163744">"‏درخواست راستی‌آزمایی Obex"</string>
+  <string name="auth_notif_ticker" msgid="1575825798053163744">"‏درخواست احراز هویت Obex"</string>
   <string name="auth_notif_title" msgid="7599854855681573258">"کلید جلسه"</string>
   <string name="auth_notif_message" msgid="6667218116427605038">"‏تایپ کلید جلسه برای %1$s"</string>
   <string name="defaultname" msgid="4821590500649090078">"کیت خودرو"</string>
diff --git a/res/values-hy-rAM/strings.xml b/res/values-hy-rAM/strings.xml
index ed242a9..efef63b 100644
--- a/res/values-hy-rAM/strings.xml
+++ b/res/values-hy-rAM/strings.xml
@@ -23,8 +23,8 @@
   <string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"Bluetooth"</string>
   <string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"Անհայտ սարք"</string>
   <string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"Անհայտ"</string>
-  <string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Ինքնաթիռային ռեժիմ"</string>
-  <string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Դուք չեք կարող օգտվել Bluetooth-ից ինքնաթիռային ռեժիմում:"</string>
+  <string name="airplane_error_title" msgid="2683839635115739939">"Ինքնաթիռի ռեժիմ"</string>
+  <string name="airplane_error_msg" msgid="8698965595254137230">"Դուք չեք կարող օգտվել Bluetooth-ից Ինքնաթիռի ռեժիմում:"</string>
   <string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
   <string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"Bluetooth ծառայություններից օգտվելու համար նախ պետք է միացնեք Bluetooth-ը:"</string>
   <string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"Միացնե՞լ Bluetooth-ը հիմա:"</string>
diff --git a/res/values-lt/strings.xml b/res/values-lt/strings.xml
index a7ae86f..69cf285 100644
--- a/res/values-lt/strings.xml
+++ b/res/values-lt/strings.xml
@@ -16,7 +16,7 @@
 
 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
-  <string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Pasiekti atsisiuntimo tvarkyklę."</string>
+  <string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"Pasiekti atsisiuntimo tvarkytuvę."</string>
   <string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"Leidžiama programai pasiekti „BluetoothShare“ tvarkyklę ir naudoti ją failams perkelti."</string>
   <string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"Į baltąjį sąrašą įtraukto „Bluetooth“ įrenginio prieiga."</string>
   <string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"Leidžiama programai laikinai į baltąjį sąrašą įtraukti „Bluetooth“ įrenginį, suteikiant jam galimybę siųsti failus į šį įrenginį be naudotojo patvirtinimo."</string>
diff --git a/res/values-my-rMM/strings.xml b/res/values-my-rMM/strings.xml
index a71b298..2bbb010 100644
--- a/res/values-my-rMM/strings.xml
+++ b/res/values-my-rMM/strings.xml
@@ -19,7 +19,7 @@
   <string name="permlab_bluetoothShareManager" msgid="311492132450338925">"ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာကို အသုံးပြုနိုင်မည်"</string>
   <string name="permdesc_bluetoothShareManager" msgid="8930572979123190223">"အပလီကေးရှင်းအား ဘလူးတုသ်မျှဝေမှု မန်နေဂျာကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး ဖိုင်လွှဲရန် အသုံးပြုပါ"</string>
   <string name="permlab_bluetoothWhitelist" msgid="7091552898592306386">"ဘလူးတုသ်ယာယီခွင့်ပြုစာရင်းကို အသုံးပြုခွင့်"</string>
-  <string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"အပလီကေးရှင်းအား ဘလူးတုသ်စက်ကို ယာယီခွင့်ပြုစာရင်းထဲ ထည့်ရန်ခွင့်ပြုကာ အသုံးပြုသူ၏ အတည်ပြုချက်မရယူပဲ ဖိုင်များကို စက်ထဲသို့ ပို့ခွင့်ပြုမည်"</string>
+  <string name="permdesc_bluetoothWhitelist" msgid="5494513855192170109">"အက်ပ်အား ဘလူးတုသ်စက်ကို ယာယီခွင့်ပြုစာရင်းထဲ ထည့်ရန်ခွင့်ပြုကာ အသုံးပြုသူ၏ အတည်ပြုချက်မရယူပဲ ဖိုင်များကို စက်ထဲသို့ ပို့ခွင့်ပြုမည်"</string>
   <string name="bt_share_picker_label" msgid="6268100924487046932">"ဘလူးတုသ်"</string>
   <string name="unknown_device" msgid="9221903979877041009">"မသိသော စက်"</string>
   <string name="unknownNumber" msgid="4994750948072751566">"အကြောင်းအရာ မသိရှိ"</string>
@@ -28,7 +28,7 @@
   <string name="bt_enable_title" msgid="8657832550503456572"></string>
   <string name="bt_enable_line1" msgid="7203551583048149">"ဘလူးတုသ်ဆားဗစ်ကိုအသုံးပြုရန် ပထမဦးစွာ ဘလူးတုသ်ကိုဖွင့်ပါ"</string>
   <string name="bt_enable_line2" msgid="4341936569415937994">"ယခုပင် ဘလူးတုသ်ကိုဖွင့်မည်လား?"</string>
-  <string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"မလုပ်တော့ပါ"</string>
+  <string name="bt_enable_cancel" msgid="1988832367505151727">"မလုပ်တော့"</string>
   <string name="bt_enable_ok" msgid="3432462749994538265">"ဖွင့်မည်"</string>
   <string name="incoming_file_confirm_title" msgid="8139874248612182627">"ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း"</string>
   <string name="incoming_file_confirm_content" msgid="2752605552743148036">"ဝင်လာသည့် ဖိုင်ကို လက်ခံမလား?"</string>
@@ -120,12 +120,12 @@
   <string name="transfer_menu_clear_all" msgid="790017462957873132">"စာရင်းကို ဖယ်ရှားရန်"</string>
   <string name="transfer_menu_open" msgid="3368984869083107200">"ဖွင့်ရန်"</string>
   <string name="transfer_menu_clear" msgid="5854038118831427492">"စာရင်းမှ ရှင်းပစ်မည်"</string>
-  <string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"ဖယ်ရှားရန်"</string>
-  <string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"သိမ်းဆည်းရန်"</string>
-  <string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"မလုပ်တော့ပါ"</string>
+  <string name="transfer_clear_dlg_title" msgid="2953444575556460386">"ရှင်းရန်"</string>
+  <string name="bluetooth_map_settings_save" msgid="7635491847388074606">"သိမ်းရန်"</string>
+  <string name="bluetooth_map_settings_cancel" msgid="9205350798049865699">"မလုပ်တော့"</string>
   <string name="bluetooth_map_settings_intro" msgid="6482369468223987562">"ဘလူးတုသ်မှ မျှဝေလိုသော အကောင့်များကို ရွေးပါ။ ချိတ်ဆက်သည့်အခါ အကောင့်များအား ဝင်ခွင့်ပြုဖို့ လက်ခံပေးရပါလိမ့်ဦးမည်။"</string>
   <string name="bluetooth_map_settings_count" msgid="4557473074937024833">"ကျန်နေသည့် အပေါက်များ:"</string>
-  <string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"အက်ပ် အိုင်ကွန်"</string>
+  <string name="bluetooth_map_settings_app_icon" msgid="7105805610929114707">"အပလီကေးရှင်း သင်္ကေတ"</string>
   <string name="bluetooth_map_settings_title" msgid="7420332483392851321">"ဘလူးတုသ် စာ မျှဝေရေး ဆက်တင်များ"</string>
   <string name="bluetooth_map_settings_no_account_slots_left" msgid="1796029082612965251">"ရွေးထားသည့် အကောင့်ကို မရွေးနိုင်ပါ။ သုည အပေါက်များ ကျန်နေ"</string>
   <string name="bluetooth_connected" msgid="6718623220072656906">"ဘလူးတုသ်အသံ ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ"</string>
diff --git a/res/values-ro/strings.xml b/res/values-ro/strings.xml
index 9a4a536..85423d7 100644
--- a/res/values-ro/strings.xml
+++ b/res/values-ro/strings.xml
@@ -82,7 +82,7 @@
   <string name="bt_toast_2" msgid="8602553334099066582">"Fișierul nu poate fi primit."</string>
   <string name="bt_toast_3" msgid="6707884165086862518">"Primirea fișierului de la „<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>” a fost anulată"</string>
   <string name="bt_toast_4" msgid="4678812947604395649">"Se trimite fișierul către „<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>”"</string>
-  <string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Se trimit <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g> (de) fișiere către „<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>”"</string>
+  <string name="bt_toast_5" msgid="2846870992823019494">"Se trimit <xliff:g id="NUMBER">%1$s</xliff:g>  fișiere către „<xliff:g id="RECIPIENT">%2$s</xliff:g>”"</string>
   <string name="bt_toast_6" msgid="1855266596936622458">"Trimiterea fișierului către „<xliff:g id="RECIPIENT">%1$s</xliff:g>” a fost anulată"</string>
   <string name="bt_sm_2_1" product="nosdcard" msgid="352165168004521000">"Nu există spațiu suficient pe stocarea USB pentru a salva fișierul de la „<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>”"</string>
   <string name="bt_sm_2_1" product="default" msgid="1989018443456803630">"Nu există suficient spațiu pe cardul SD pentru a salva fișierul de la „<xliff:g id="SENDER">%1$s</xliff:g>”"</string>
diff --git a/res/values/config.xml b/res/values/config.xml
index dcbe208..90e513d 100644
--- a/res/values/config.xml
+++ b/res/values/config.xml
@@ -35,14 +35,25 @@
     of the location permissions. -->
   <bool name="strict_location_check">true</bool>
 
-  <!-- Specifies the min/max connection interval parameters for high priority
-     and low power GATT configurations. These values are in multiples of
-     1.25ms. -->
+  <!-- Specifies the min/max connection interval parameters for high priority,
+     balanced and low power GATT configurations. These values are in
+     multiples of 1.25ms. -->
   <integer name="gatt_high_priority_min_interval">9</integer>
   <integer name="gatt_high_priority_max_interval">12</integer>
+  <!-- Default specs recommended interval is 30 (24 * 1.25) -> 50 (40 * 1.25)
+     ms. -->
+  <integer name="gatt_balanced_priority_min_interval">24</integer>
+  <integer name="gatt_balanced_priority_max_interval">40</integer>
   <integer name="gatt_low_power_min_interval">80</integer>
   <integer name="gatt_low_power_max_interval">100</integer>
 
+  <!-- Specifies latency parameters for high priority, balanced and low power
+     GATT configurations. These values represents the number of packets a
+     slave device is allowed to skip. -->
+  <integer name="gatt_high_priority_latency">0</integer>
+  <integer name="gatt_balanced_priority_latency">0</integer>
+  <integer name="gatt_low_power_latency">2</integer>
+
   <bool name="headset_client_initial_audio_route_allowed">true</bool>
 
   <!-- For AVRCP absolute volume feature. If the threshold is non-zero,
diff --git a/src/com/android/bluetooth/avrcp/Avrcp.java b/src/com/android/bluetooth/avrcp/Avrcp.java
index 297bae3..82ecf73 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/avrcp/Avrcp.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/avrcp/Avrcp.java
@@ -5435,6 +5435,7 @@
       ProfileService.println(sb, "mVolCmdAdjustInProgress: " + deviceFeatures[i].mVolCmdAdjustInProgress);
       ProfileService.println(sb, "mAbsVolRetryTimes: " + deviceFeatures[i].mAbsVolRetryTimes);
       ProfileService.println(sb, "mSkipAmount: " + mSkipAmount);
+      ProfileService.println(sb, "mVolumeMapping: " + deviceFeatures[i].mVolumeMapping.toString());
       if (mMediaController != null)
         ProfileService.println(sb, "mMediaSession pkg: " +
             mMediaController.getPackageName());
diff --git a/src/com/android/bluetooth/btservice/AdapterService.java b/src/com/android/bluetooth/btservice/AdapterService.java
index fb40cbb..6f0d47f 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/btservice/AdapterService.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/btservice/AdapterService.java
@@ -538,7 +538,10 @@
     registerReceiver(mAlarmBroadcastReceiver, new IntentFilter(ACTION_ALARM_WAKEUP));
     mProfileObserver = new ProfileObserver(getApplicationContext(), this, new Handler());
     mProfileObserver.start();
+
     mVendor.init();
+
+    setAdapterService(this);
   }
 
   @Override
@@ -597,9 +600,6 @@
       // Ignore.
     }
 
-    //FIXME: Set static instance here???
-    setAdapterService(this);
-
     //Start Gatt service
     setGattProfileServiceState(supportedProfileServices,BluetoothAdapter.STATE_ON);
   }
diff --git a/src/com/android/bluetooth/btservice/RemoteDevices.java b/src/com/android/bluetooth/btservice/RemoteDevices.java
index 19089a7..2545bd4 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/btservice/RemoteDevices.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/btservice/RemoteDevices.java
@@ -45,13 +45,13 @@
   private static final int UUID_INTENT_DELAY = 6000;
   private static final int MESSAGE_UUID_INTENT = 1;
 
-  private HashMap<BluetoothDevice, DeviceProperties> mDevices;
+  private HashMap<String, DeviceProperties> mDevices;
 
   RemoteDevices(AdapterService service) {
     mAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
     mAdapterService = service;
     mSdpTracker = new ArrayList<BluetoothDevice>();
-    mDevices = new HashMap<BluetoothDevice, DeviceProperties>();
+    mDevices = new HashMap<String, DeviceProperties>();
   }
 
 
@@ -70,16 +70,15 @@
 
   DeviceProperties getDeviceProperties(BluetoothDevice device) {
     synchronized (mDevices) {
-      return mDevices.get(device);
+      return mDevices.get(device.getAddress());
     }
   }
 
   BluetoothDevice getDevice(byte[] address) {
     synchronized (mDevices) {
-      for (BluetoothDevice dev : mDevices.keySet()) {
-        if (dev.getAddress().equals(Utils.getAddressStringFromByte(address))) {
-          return dev;
-        }
+      DeviceProperties p = mDevices.get(Utils.getAddressStringFromByte(address));
+      if (p != null) {
+        return p.getDevice();
       }
     }
     return null;
@@ -88,10 +87,9 @@
   DeviceProperties addDeviceProperties(byte[] address) {
     synchronized (mDevices) {
       DeviceProperties prop = new DeviceProperties();
-      BluetoothDevice device =
-          mAdapter.getRemoteDevice(Utils.getAddressStringFromByte(address));
+      prop.mDevice = mAdapter.getRemoteDevice(Utils.getAddressStringFromByte(address));
       prop.mAddress = address;
-      mDevices.put(device, prop);
+      mDevices.put(Utils.getAddressStringFromByte(address), prop);
       return prop;
     }
   }
@@ -105,6 +103,7 @@
     private int mDeviceType;
     private String mAlias;
     private int mBondState;
+    private BluetoothDevice mDevice;
 
     DeviceProperties() {
       mBondState = BluetoothDevice.BOND_NONE;
@@ -147,6 +146,15 @@
     }
 
     /**
+     * @return the mDevice
+     */
+    BluetoothDevice getDevice() {
+      synchronized (mObject) {
+        return mDevice;
+      }
+    }
+
+    /**
     * @return mRssi
     */
     short getRssi() {
diff --git a/src/com/android/bluetooth/gatt/AdvertiseManager.java b/src/com/android/bluetooth/gatt/AdvertiseManager.java
index 058bf4b..3fb4aa9 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/gatt/AdvertiseManager.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/gatt/AdvertiseManager.java
@@ -194,7 +194,7 @@
     private void handleStartAdvertising(AdvertiseClient client) {
       Utils.enforceAdminPermission(mService);
       int clientIf = client.clientIf;
-      if (mAdvertiseClients.contains(clientIf)) {
+      if (mAdvertiseClients.contains(client)) {
         postCallback(clientIf, AdvertiseCallback.ADVERTISE_FAILED_ALREADY_STARTED);
         return;
       }
diff --git a/src/com/android/bluetooth/gatt/GattService.java b/src/com/android/bluetooth/gatt/GattService.java
index e1e5e57..0316b42 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/gatt/GattService.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/gatt/GattService.java
@@ -1627,12 +1627,11 @@
   void connectionParameterUpdate(int clientIf, String address, int connectionPriority) {
     enforceCallingOrSelfPermission(BLUETOOTH_PERM, "Need BLUETOOTH permission");
 
-    // Default spec recommended interval is 30->50 ms
-    int minInterval = 24; // 24 * 1.25ms = 30ms
-    int maxInterval = 40; // 40 * 1.25ms = 50ms
+    int minInterval;
+    int maxInterval;
 
     // Slave latency
-    int latency = 0;
+    int latency;
 
     // Link supervision timeout is measured in N * 10ms
     int timeout = 2000; // 20s
@@ -1642,12 +1641,22 @@
       case BluetoothGatt.CONNECTION_PRIORITY_HIGH:
         minInterval = getResources().getInteger(R.integer.gatt_high_priority_min_interval);
         maxInterval = getResources().getInteger(R.integer.gatt_high_priority_max_interval);
+        latency = getResources().getInteger(R.integer.gatt_high_priority_latency);
         break;
 
       case BluetoothGatt.CONNECTION_PRIORITY_LOW_POWER:
         minInterval = getResources().getInteger(R.integer.gatt_low_power_min_interval);
         maxInterval = getResources().getInteger(R.integer.gatt_low_power_max_interval);
-        latency = 2;
+        latency = getResources().getInteger(R.integer.gatt_low_power_latency);
+        break;
+
+      default:
+        // Using the values for CONNECTION_PRIORITY_BALANCED.
+        minInterval =
+            getResources().getInteger(R.integer.gatt_balanced_priority_min_interval);
+        maxInterval =
+            getResources().getInteger(R.integer.gatt_balanced_priority_max_interval);
+        latency = getResources().getInteger(R.integer.gatt_balanced_priority_latency);
         break;
     }
 
diff --git a/src/com/android/bluetooth/gatt/HandleMap.java b/src/com/android/bluetooth/gatt/HandleMap.java
index 4a20639..27a7a71 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/gatt/HandleMap.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/gatt/HandleMap.java
@@ -69,7 +69,6 @@
       this.type = type;
       this.handle = handle;
       this.uuid = uuid;
-      this.instance = instance;
       this.serviceHandle = serviceHandle;
     }
 
@@ -78,7 +77,6 @@
       this.type = type;
       this.handle = handle;
       this.uuid = uuid;
-      this.instance = instance;
       this.serviceHandle = serviceHandle;
       this.charHandle = charHandle;
     }
diff --git a/src/com/android/bluetooth/gatt/ScanManager.java b/src/com/android/bluetooth/gatt/ScanManager.java
index b20a54f..bb45bf7 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/gatt/ScanManager.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/gatt/ScanManager.java
@@ -242,7 +242,7 @@
             Message msg = mHandler.obtainMessage(MSG_SCAN_TIMEOUT);
             msg.obj = client;
             // Only one timeout message should exist at any time
-            mHandler.removeMessages(SCAN_TIMEOUT_MS);
+            mHandler.removeMessages(MSG_SCAN_TIMEOUT);
             mHandler.sendMessageDelayed(msg, SCAN_TIMEOUT_MS);
           }
         }
diff --git a/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetHalConstants.java b/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetHalConstants.java
index 0742917..dee633f 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetHalConstants.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetHalConstants.java
@@ -64,4 +64,8 @@
   final static int CALL_STATE_INCOMING = 4;
   final static int CALL_STATE_WAITING = 5;
   final static int CALL_STATE_IDLE = 6;
+
+  // Match up with bthf_hf_ind_type_t of bt_hf.h
+  final static int HF_INDICATOR_ENHANCED_DRIVER_SAFETY = 1;
+  final static int HF_INDICATOR_BATTERY_LEVEL_STATUS = 2;
 }
diff --git a/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetService.java b/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetService.java
index c61cb3c..09d2e32 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetService.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetService.java
@@ -331,6 +331,12 @@
       if (service == null) return false;
       return service.disableWBS();
     }
+
+    public void bindResponse(int ind_id, boolean ind_status) {
+      HeadsetService service = getService();
+      if (service == null) return;
+      service.bindResponse(ind_id, ind_status);
+    }
   };
 
   //API methods
@@ -639,6 +645,24 @@
     return true;
   }
 
+  private boolean bindResponse(int ind_id, boolean ind_status) {
+    for (BluetoothDevice device: getConnectedDevices()) {
+      int connectionState = mStateMachine.getConnectionState(device);
+      if (connectionState != BluetoothProfile.STATE_CONNECTED &&
+        connectionState != BluetoothProfile.STATE_CONNECTING) {
+        continue;
+      }
+      if (DBG) Log.d("Bind Response sent for", device.getAddress());
+      Message msg = mStateMachine.obtainMessage(HeadsetStateMachine.BIND_RESPONSE);
+      msg.obj = device;
+      msg.arg1 = ind_id;
+      msg.arg2 = (ind_status == true) ? 1 : 0;
+      mStateMachine.sendMessage(msg);
+      return true;
+    }
+    return false;
+  }
+
   @Override
   public void dump(StringBuilder sb) {
     super.dump(sb);
diff --git a/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetStateMachine.java b/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetStateMachine.java
index bcc560d..d8f3e47 100755
--- a/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetStateMachine.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/hfp/HeadsetStateMachine.java
@@ -70,6 +70,7 @@
 import com.android.internal.util.StateMachine;
 import java.util.ArrayList;
 import java.util.HashMap;
+import java.util.Iterator;
 import java.util.List;
 import java.util.Map;
 import java.util.Set;
@@ -110,10 +111,12 @@
   static final int ENABLE_WBS = 16;
   static final int DISABLE_WBS = 17;
 
-  static final int UPDATE_A2DP_PLAY_STATE = 18;
-  static final int UPDATE_A2DP_CONN_STATE = 19;
-  static final int QUERY_PHONE_STATE_AT_SLC = 20;
-  static final int UPDATE_CALL_TYPE = 21;
+  static final int BIND_RESPONSE = 18;
+
+  static final int UPDATE_A2DP_PLAY_STATE = 28;
+  static final int UPDATE_A2DP_CONN_STATE = 29;
+  static final int QUERY_PHONE_STATE_AT_SLC = 30;
+  static final int UPDATE_CALL_TYPE = 31;
 
   private static final int STACK_EVENT = 101;
   private static final int DIALING_OUT_TIMEOUT = 102;
@@ -627,6 +630,15 @@
               }
               processConnectionEvent(event.valueInt, event.device);
               break;
+
+            case EVENT_TYPE_BIND:
+              processAtBind(event.valueString, event.device);
+              break;
+
+            case EVENT_TYPE_BIEV:
+              processAtBiev(event.valueInt, event.valueInt2, event.device);
+              break;
+
             default:
               Log.e(TAG, "Unexpected event: " + event.type);
               break;
@@ -1069,6 +1081,13 @@
         case UPDATE_CALL_TYPE:
           processIntentUpdateCallType((Intent) message.obj);
           break;
+        case BIND_RESPONSE:
+        {
+          BluetoothDevice device = (BluetoothDevice) message.obj;
+          bindResponseNative((int)message.arg1, ((message.arg2 == 1) ? true : false),
+                    getByteAddress(device));
+        }
+          break;
         case START_VR_TIMEOUT:
         {
           BluetoothDevice device = (BluetoothDevice) message.obj;
@@ -1149,6 +1168,12 @@
             case EVENT_TYPE_KEY_PRESSED:
               processKeyPressed(event.device);
               break;
+            case EVENT_TYPE_BIND:
+              processAtBind(event.valueString, event.device);
+              break;
+            case EVENT_TYPE_BIEV:
+              processAtBiev(event.valueInt, event.valueInt2, event.device);
+              break;
             default:
               Log.e(TAG, "Unknown stack event: " + event.type);
               break;
@@ -1649,6 +1674,12 @@
             case EVENT_TYPE_KEY_PRESSED:
               processKeyPressed(event.device);
               break;
+            case EVENT_TYPE_BIND:
+              processAtBind(event.valueString, event.device);
+              break;
+            case EVENT_TYPE_BIEV:
+              processAtBiev(event.valueInt, event.valueInt2, event.device);
+              break;
             default:
               Log.e(TAG, "Unknown stack event: " + event.type);
               break;
@@ -2067,6 +2098,12 @@
             case EVENT_TYPE_KEY_PRESSED:
               processKeyPressed(event.device);
               break;
+            case EVENT_TYPE_BIND:
+              processAtBind(event.valueString, event.device);
+              break;
+            case EVENT_TYPE_BIEV:
+              processAtBiev(event.valueInt, event.valueInt2, event.device);
+              break;
             default:
               Log.e(TAG, "Unexpected event: " + event.type);
               break;
@@ -3740,6 +3777,65 @@
     if (DBG) Log.d(TAG, "Exit processKeyPressed()");
   }
 
+  private void sendIndicatorIntent(BluetoothDevice device, int ind_id, String ind_value)
+  {
+    Intent intent = new Intent(BluetoothHeadset.ACTION_HF_INDICATORS_VALUE_CHANGED);
+    intent.putExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE, device);
+    intent.putExtra(BluetoothHeadset.EXTRA_HF_INDICATORS_IND_ID, ind_id);
+    if (ind_value != null)
+      intent.putExtra(BluetoothHeadset.EXTRA_HF_INDICATORS_IND_VALUE, ind_value);
+
+    mService.sendBroadcast(intent, HeadsetService.BLUETOOTH_PERM);
+  }
+
+  private void processAtBind( String at_string, BluetoothDevice device) {
+    log("processAtBind processAtBind: " + at_string);
+
+    // Parse the AT String to find the Indicator Ids that are supported
+    int ind_id = 0;
+    int iter = 0;
+    int iter1 = 0;
+
+    while (iter < at_string.length()) {
+      iter1 = findChar(',', at_string, iter);
+      String id = at_string.substring(iter, iter1);
+
+      try {
+        ind_id = new Integer(id);
+      } catch (NumberFormatException e) {
+        Log.e(TAG, Log.getStackTraceString(new Throwable()));
+      }
+
+      switch (ind_id) {
+        case HeadsetHalConstants.HF_INDICATOR_ENHANCED_DRIVER_SAFETY :
+          log("Send Broadcast intent for the" +
+            "Enhanced Driver Safety indicator.");
+          sendIndicatorIntent(device, ind_id, null);
+          break;
+        case HeadsetHalConstants.HF_INDICATOR_BATTERY_LEVEL_STATUS :
+          log("Send Broadcast intent for the" +
+            "Battery Level indicator.");
+          sendIndicatorIntent(device, ind_id, null);
+          break;
+        default:
+          log("Invalid HF Indicator Received");
+          break;
+      }
+
+      iter = iter1 + 1; // move past comma
+    }
+  }
+
+  private void processAtBiev( int ind_id, int ind_value, BluetoothDevice device) {
+    log(" Process AT + BIEV Command : " + ind_id + ", " + ind_value);
+
+    String ind_value_str = Integer.toString(ind_value);
+
+    Intent intent = new Intent(BluetoothHeadset.ACTION_HF_INDICATORS_VALUE_CHANGED);
+    intent.putExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE, device);
+    sendIndicatorIntent(device, ind_id, ind_value_str);
+  }
+
   private void onConnectionStateChanged(int state, byte[] address) {
     if (DBG) Log.d(TAG, "Enter onConnectionStateChanged()");
     StackEvent event = new StackEvent(EVENT_TYPE_CONNECTION_STATE_CHANGED);
@@ -3887,6 +3983,21 @@
     if (DBG) Log.d(TAG, "Exit onKeyPressed()");
   }
 
+  private void onATBind(String atString, byte[] address) {
+    StackEvent event = new StackEvent(EVENT_TYPE_BIND);
+    event.valueString = atString;
+    event.device = getDevice(address);
+    sendMessage(STACK_EVENT, event);
+  }
+
+  private void onATBiev(int ind_id, int ind_value, byte[] address) {
+    StackEvent event = new StackEvent(EVENT_TYPE_BIEV);
+    event.valueInt = ind_id;
+    event.valueInt2 = ind_value;
+    event.device = getDevice(address);
+    sendMessage(STACK_EVENT, event);
+  }
+
   private void processIntentBatteryChanged(Intent intent) {
     if (DBG) Log.d(TAG, "Enter processIntentBatteryChanged()");
     int batteryLevel = intent.getIntExtra("level", -1);
@@ -4095,6 +4206,8 @@
   final private static int EVENT_TYPE_UNKNOWN_AT = 15;
   final private static int EVENT_TYPE_KEY_PRESSED = 16;
   final private static int EVENT_TYPE_WBS = 17;
+  final private static int EVENT_TYPE_BIND = 18;
+  final private static int EVENT_TYPE_BIEV = 19;
 
   private class StackEvent {
     int type = EVENT_TYPE_NONE;
@@ -4125,6 +4238,7 @@
   private native boolean cindResponseNative(int service, int numActive, int numHeld,
                        int callState, int signal, int roam,
                        int batteryCharge, byte[] address);
+  private native boolean bindResponseNative(int ind_id, boolean ind_status, byte[] address);
   private native boolean notifyDeviceStatusNative(int networkState, int serviceType, int signal,
                           int batteryCharge);
 
diff --git a/src/com/android/bluetooth/hfpclient/HeadsetClientStateMachine.java b/src/com/android/bluetooth/hfpclient/HeadsetClientStateMachine.java
old mode 100644
new mode 100755
index 05806fa..76ef463
--- a/src/com/android/bluetooth/hfpclient/HeadsetClientStateMachine.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/hfpclient/HeadsetClientStateMachine.java
@@ -339,6 +339,7 @@
     Log.d(TAG, "Enter sendCallChangedIntent()");
     Log.d(TAG, "sendCallChangedIntent " + c);
     Intent intent = new Intent(BluetoothHeadsetClient.ACTION_CALL_CHANGED);
+    intent.addFlags(Intent.FLAG_RECEIVER_FOREGROUND);
     intent.putExtra(BluetoothHeadsetClient.EXTRA_CALL, c);
     mService.sendBroadcast(intent, ProfileService.BLUETOOTH_PERM);
     Log.d(TAG, "Exit sendCallChangedIntent()");
diff --git a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapContent.java b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapContent.java
index 2370a4d..4f42bfb 100755
--- a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapContent.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapContent.java
@@ -950,10 +950,14 @@
           address = c.getString(c.getColumnIndex(Sms.ADDRESS));
         }
         if ((address == null) && msgType == Sms.MESSAGE_TYPE_DRAFT) {
-          //Fetch address for Drafts folder from "canonical_address" table
+          // Fetch address for Drafts folder from "canonical_address" table
           int threadIdInd = c.getColumnIndex(Sms.THREAD_ID);
           String threadIdStr = c.getString(threadIdInd);
-          address = getCanonicalAddressSms(mResolver, Integer.valueOf(threadIdStr));
+          // If a draft message has no recipient, it has no thread ID
+          // hence threadIdStr could possibly be null
+          if (threadIdStr != null) {
+            address = getCanonicalAddressSms(mResolver, Integer.valueOf(threadIdStr));
+          }
           if(V) Log.v(TAG, "threadId = " + threadIdStr + " adress:" + address +"\n");
         }
       } else if (fi.mMsgType == FilterInfo.TYPE_MMS) {
@@ -961,7 +965,7 @@
         address = getAddressMms(mResolver, id, MMS_TO);
       } else if (fi.mMsgType == FilterInfo.TYPE_EMAIL) {
         /* Might be another way to handle addresses */
-        address = getRecipientAddressingEmail(e, c,fi);
+        address = getRecipientAddressingEmail(e, c, fi);
       }
       if (V) Log.v(TAG, "setRecipientAddressing: " + address);
       if(address == null)
@@ -1603,7 +1607,8 @@
     } else if (BluetoothMapContract.FOLDER_NAME_SENT.equalsIgnoreCase(folder)) {
       where = Sms.TYPE + " = 2 AND " + Sms.THREAD_ID + " <> -1";
     } else if (BluetoothMapContract.FOLDER_NAME_DRAFT.equalsIgnoreCase(folder)) {
-      where = Sms.TYPE + " = 3 AND " + Sms.THREAD_ID + " <> -1";
+      where = Sms.TYPE + " = 3 AND " +
+        "(" + Sms.THREAD_ID + " IS NULL OR " + Sms.THREAD_ID + " <> -1 )";
     } else if (BluetoothMapContract.FOLDER_NAME_DELETED.equalsIgnoreCase(folder)) {
       where = Sms.THREAD_ID + " = -1";
     }
@@ -1620,7 +1625,8 @@
     } else if (BluetoothMapContract.FOLDER_NAME_SENT.equalsIgnoreCase(folder)) {
       where = Mms.MESSAGE_BOX + " = 2 AND " + Mms.THREAD_ID + " <> -1";
     } else if (BluetoothMapContract.FOLDER_NAME_DRAFT.equalsIgnoreCase(folder)) {
-      where = Mms.MESSAGE_BOX + " = 3 AND " + Mms.THREAD_ID + " <> -1";
+      where = Mms.MESSAGE_BOX + " = 3 AND " +
+        "(" + Mms.THREAD_ID + " IS NULL OR " + Mms.THREAD_ID + " <> -1 )";
     } else if (BluetoothMapContract.FOLDER_NAME_DELETED.equalsIgnoreCase(folder)) {
       where = Mms.THREAD_ID + " = -1";
     }
diff --git a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapContentObserver.java b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapContentObserver.java
index 878f5be..6edc556 100755
--- a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapContentObserver.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapContentObserver.java
@@ -37,6 +37,7 @@
 import android.os.ParcelFileDescriptor;
 import android.os.Process;
 import android.os.RemoteException;
+import android.os.UserManager;
 import android.provider.Telephony;
 import android.provider.Telephony.Mms;
 import android.provider.Telephony.MmsSms;
@@ -1184,9 +1185,10 @@
 
   private void initMsgList() throws RemoteException {
     if (V) Log.d(TAG, "initMsgList");
+    UserManager manager = UserManager.get(mContext);
+    if (manager == null || manager.isUserUnlocked()) return;
 
-    if(mEnableSmsMms) {
-
+    if (mEnableSmsMms) {
       HashMap<Long, Msg> msgListSms = new HashMap<Long, Msg>();
 
       Cursor c = mResolver.query(Sms.CONTENT_URI,
@@ -2361,21 +2363,19 @@
     /* Approved MAP spec errata 3445 states that read status initiated
     * by the MCE shall change the MSE read status. */
     if (type == TYPE.SMS_GSM || type == TYPE.SMS_CDMA) {
-      Uri uri = Sms.Inbox.CONTENT_URI;
+      Uri uri = ContentUris.withAppendedId(Sms.CONTENT_URI, handle);
       ContentValues contentValues = new ContentValues();
       contentValues.put(Sms.READ, statusValue);
       contentValues.put(Sms.SEEN, statusValue);
-      String where = Sms._ID+"="+handle;
       String values = contentValues.toString();
-      if (D) Log.d(TAG, " -> SMS Uri: " + uri.toString() +
-          " Where " + where + " values " + values);
+      if (D) Log.d(TAG, " -> SMS Uri: " + uri.toString() + " values " + values);
       synchronized(getMsgListSms()) {
         Msg msg = getMsgListSms().get(handle);
         if(msg != null) { // This will always be the case
           msg.flagRead = statusValue;
         }
       }
-      count = mResolver.update(uri, contentValues, where, null);
+      count = mResolver.update(uri, contentValues, null, null);
       if (D) Log.d(TAG, " -> "+count +" rows updated!");
 
     } else if (type == TYPE.MMS) {
@@ -2455,8 +2455,16 @@
     long folderId = -1;
 
     if (recipientList == null) {
-      if (D) Log.d(TAG, "empty recipient list");
-      return -1;
+      if (folderElement.getName().equalsIgnoreCase(BluetoothMapContract.FOLDER_NAME_DRAFT)) {
+        BluetoothMapbMessage.vCard empty =
+          new BluetoothMapbMessage.vCard("", "", null, null, 0);
+        recipientList = new ArrayList<BluetoothMapbMessage.vCard>();
+        recipientList.add(empty);
+        Log.w(TAG, "Added empty recipient to draft message");
+      } else {
+        Log.e(TAG, "Trying to send a message with no recipients");
+        return -1;
+      }
     }
 
     if ( msg.getType().equals(TYPE.EMAIL) ) {
@@ -3331,6 +3339,8 @@
   private void resendPendingMessages() {
     /* Send pending messages in outbox */
     String where = "type = " + Sms.MESSAGE_TYPE_OUTBOX;
+    UserManager manager = UserManager.get(mContext);
+    if (manager == null || !manager.isUserUnlocked()) return;
     Cursor c = mResolver.query(Sms.CONTENT_URI, SMS_PROJECTION, where, null,
         null);
     try {
diff --git a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapMessageListingElement.java b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapMessageListingElement.java
index 88e5605..832060e 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapMessageListingElement.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapMessageListingElement.java
@@ -27,6 +27,7 @@
 import android.util.Xml;
 
 import com.android.bluetooth.map.BluetoothMapUtils.TYPE;
+import com.android.bluetooth.util.Interop;
 
 public class BluetoothMapMessageListingElement
   implements Comparable<BluetoothMapMessageListingElement> {
@@ -276,9 +277,17 @@
           BluetoothMapUtils.getMapHandle(mCpHandle, mType));
       if(mSubject != null){
         String stripped = BluetoothMapUtils.stripInvalidChars(mSubject);
+
+        if (Interop.matchByAddress(Interop.INTEROP_MAP_ASCIIONLY,
+            BluetoothMapService.getRemoteDevice().getAddress())) {
+          stripped = stripped.replaceAll("[\\P{ASCII}&\"><]", "");
+          if (stripped.isEmpty()) stripped = "---";
+        }
+
         xmlMsgElement.attribute(null, "subject",
             stripped.substring(0, stripped.length() < 256 ? stripped.length() : 256));
       }
+
       if(mDateTime != 0)
         xmlMsgElement.attribute(null, "datetime", this.getDateTimeString());
       if(mSenderName != null)
diff --git a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapObexServer.java b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapObexServer.java
index f0c26b0..00b2902 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapObexServer.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapObexServer.java
@@ -24,6 +24,7 @@
 import android.os.Message;
 import android.os.ParcelUuid;
 import android.os.RemoteException;
+import android.os.UserManager;
 import android.text.format.DateUtils;
 import android.util.Log;
 
@@ -402,6 +403,11 @@
     return ResponseCodes.OBEX_HTTP_OK;
   }
 
+  private boolean isUserUnlocked() {
+    UserManager manager = UserManager.get(mContext);
+    return (manager == null || manager.isUserUnlocked());
+  }
+
   @Override
   public int onPut(final Operation op) {
     if (D) Log.d(TAG, "onPut(): enter");
@@ -431,26 +437,34 @@
           return ResponseCodes.OBEX_HTTP_OK;
         }
         return updateInbox();
-      }else if(type.equals(TYPE_SET_NOTIFICATION_REGISTRATION)) {
+      } else if (type.equals(TYPE_SET_NOTIFICATION_REGISTRATION)) {
         if(V) {
           Log.d(TAG,"TYPE_SET_NOTIFICATION_REGISTRATION: NotificationStatus: "
               + appParams.getNotificationStatus());
         }
         return mObserver.setNotificationRegistration(appParams.getNotificationStatus());
-      }else if(type.equals(TYPE_SET_NOTIFICATION_FILTER)) {
+      } else if (type.equals(TYPE_SET_NOTIFICATION_FILTER)) {
         if(V) {
           Log.d(TAG,"TYPE_SET_NOTIFICATION_FILTER: NotificationFilter: "
               + appParams.getNotificationFilter());
         }
+        if (!isUserUnlocked()) {
+          Log.e(TAG, "Storage locked, " + type + " failed");
+          return ResponseCodes.OBEX_HTTP_UNAVAILABLE;
+        }
         mObserver.setNotificationFilter(appParams.getNotificationFilter());
         return ResponseCodes.OBEX_HTTP_OK;
-      } else if(type.equals(TYPE_SET_MESSAGE_STATUS)) {
+      } else if (type.equals(TYPE_SET_MESSAGE_STATUS)) {
         if(V) {
           Log.d(TAG,"TYPE_SET_MESSAGE_STATUS: " +
                "StatusIndicator: " + appParams.getStatusIndicator()
               + ", StatusValue: " + appParams.getStatusValue()
               + ", ExtentedData: " + "" ); // TODO:  appParams.getExtendedImData());
         }
+        if (!isUserUnlocked()) {
+          Log.e(TAG, "Storage locked, " + type + " failed");
+          return ResponseCodes.OBEX_HTTP_UNAVAILABLE;
+        }
         return setMessageStatus(name, appParams);
       } else if (type.equals(TYPE_MESSAGE)) {
         if(V) {
@@ -458,6 +472,10 @@
               + ", retry: " + appParams.getRetry()
               + ", charset: " + appParams.getCharset());
         }
+        if (!isUserUnlocked()) {
+          Log.e(TAG, "Storage locked, " + type + " failed");
+          return ResponseCodes.OBEX_HTTP_UNAVAILABLE;
+        }
         return pushMessage(op, name, appParams, mMessageVersion);
       } else if (type.equals(TYPE_SET_OWNER_STATUS)) {
         if(V) {
@@ -916,6 +934,10 @@
           Log.d(TAG,"FilterConvoId = " + ((tmpLongLong == null) ? "" :
             Long.toHexString(tmpLongLong.getLeastSignificantBits()) ) );
         }
+        if (!isUserUnlocked()) {
+          Log.e(TAG, "Storage locked, " + type + " failed");
+          return ResponseCodes.OBEX_HTTP_UNAVAILABLE;
+        }
         // Block until all packets have been send.
         return sendMessageListingRsp(op, appParams, name);
 
@@ -930,6 +952,10 @@
           Log.d(TAG,"FilterReadStatus = " + appParams.getFilterReadStatus());
           Log.d(TAG,"FilterRecipient = " + appParams.getFilterRecipient());
         }
+        if (!isUserUnlocked()) {
+          Log.e(TAG, "Storage locked, " + type + " failed");
+          return ResponseCodes.OBEX_HTTP_UNAVAILABLE;
+        }
         // Block until all packets have been send.
         return sendConvoListingRsp(op, appParams,name);
       } else if (type.equals(TYPE_GET_MAS_INSTANCE_INFORMATION)) {
@@ -947,6 +973,10 @@
               ", Charset = " + appParams.getCharset() +
               ", FractionRequest = " + appParams.getFractionRequest());
         }
+        if (!isUserUnlocked()) {
+          Log.e(TAG, "Storage locked, " + type + " failed");
+          return ResponseCodes.OBEX_HTTP_UNAVAILABLE;
+        }
         // Block until all packets have been send.
         return sendGetMessageRsp(op, name, appParams, mMessageVersion);
       } else {
@@ -1028,8 +1058,8 @@
         return ResponseCodes.OBEX_HTTP_BAD_REQUEST;
       }
       Log.v(TAG,"sendMessageListingRsp: has sms " + folderToList.hasSmsMmsContent() +
-          "has email " + folderToList.hasEmailContent() +
-          "has IM " + folderToList.hasImContent() );
+          ", has email " + folderToList.hasEmailContent() +
+          ", has IM " + folderToList.hasImContent() );
     }
 
     try {
diff --git a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapService.java b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapService.java
index 552bb09..cce506c 100755
--- a/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapService.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/map/BluetoothMapService.java
@@ -135,7 +135,7 @@
   private HashMap<BluetoothMapAccountItem, BluetoothMapMasInstance> mMasInstanceMap =
       new HashMap<BluetoothMapAccountItem, BluetoothMapMasInstance>(1);
 
-  private static BluetoothDevice mRemoteDevice = null;
+  private static BluetoothDevice mRemoteDevice = null; // The remote connected device - protect access
 
   private ArrayList<BluetoothMapAccountItem> mEnabledAccounts = null;
   private static String sRemoteDeviceName = null;
diff --git a/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppHandoverReceiver.java b/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppHandoverReceiver.java
index 2a51aa0..38873da 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppHandoverReceiver.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppHandoverReceiver.java
@@ -42,31 +42,31 @@
         if (D) Log.d(TAG, "No device attached to handover intent.");
         return;
       }
+
+      String mimeType = intent.getType();
+      ArrayList<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
       if (action.equals(Constants.ACTION_HANDOVER_SEND)) {
-        String type = intent.getType();
         Uri stream = (Uri)intent.getParcelableExtra(Intent.EXTRA_STREAM);
-        if (stream != null && type != null) {
-          // Save type/stream, will be used when adding transfer
-          // session to DB.
-          BluetoothOppManager.getInstance(context).saveSendingFileInfo(type,
-              stream.toString(), true);
-        } else {
-          if (D) Log.d(TAG, "No mimeType or stream attached to handover request");
-        }
+        if (stream != null) uris.add(stream);
       } else if (action.equals(Constants.ACTION_HANDOVER_SEND_MULTIPLE)) {
-        ArrayList<Uri> uris = new ArrayList<Uri>();
-        String mimeType = intent.getType();
         uris = intent.getParcelableArrayListExtra(Intent.EXTRA_STREAM);
-        if (mimeType != null && uris != null) {
-          BluetoothOppManager.getInstance(context).saveSendingFileInfo(mimeType,
-              uris, true);
-        } else {
-          if (D) Log.d(TAG, "No mimeType or stream attached to handover request");
-          return;
-        }
       }
-      // we already know where to send to
-      BluetoothOppManager.getInstance(context).startTransfer(device);
+
+      if (mimeType != null && uris != null && !uris.isEmpty()) {
+        final String finalType = mimeType;
+        final ArrayList<Uri> finalUris = uris;
+        Thread t = new Thread(new Runnable() {
+          public void run() {
+            BluetoothOppManager.getInstance(context).saveSendingFileInfo(finalType,
+              finalUris, true);
+            BluetoothOppManager.getInstance(context).startTransfer(device);
+          }
+        });
+        t.start();
+      } else {
+        if (D) Log.d(TAG, "No mimeType or stream attached to handover request");
+        return;
+      }
     } else if (action.equals(Constants.ACTION_WHITELIST_DEVICE)) {
       BluetoothDevice device =
           (BluetoothDevice)intent.getParcelableExtra(BluetoothDevice.EXTRA_DEVICE);
diff --git a/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppObexClientSession.java b/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppObexClientSession.java
index 0f23bd3..59e7848 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppObexClientSession.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppObexClientSession.java
@@ -476,13 +476,13 @@
             outputStream.write(buffer, 0, readLength);
 
             position += readLength;
+            /* check remote accept or reject */
+            responseCode = putOperation.getResponseCode();
 
             mCallback.removeMessages(BluetoothOppObexSession.MSG_CONNECT_TIMEOUT);
             synchronized (this) {
               mWaitingForRemote = false;
             }
-            /* check remote accept or reject */
-            responseCode = putOperation.getResponseCode();
 
             if (responseCode == ResponseCodes.OBEX_HTTP_CONTINUE
                 || responseCode == ResponseCodes.OBEX_HTTP_OK) {
@@ -595,7 +595,7 @@
       } finally {
         try {
           if (outputStream != null) {
-           outputStream.close();
+            outputStream.close();
           }
 
           // Close InputStream and remove SendFileInfo from map
diff --git a/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppSendFileInfo.java b/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppSendFileInfo.java
index 2a9cadb..f60f06c 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppSendFileInfo.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppSendFileInfo.java
@@ -123,6 +123,7 @@
         Log.e(TAG, "generateFileInfo: " + e);
         return new BluetoothOppSendFileInfo(fileName, contentType, length, null, 0);
       }
+
       if (metadataCursor != null) {
         try {
           if (metadataCursor.moveToFirst()) {
diff --git a/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppUtility.java b/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppUtility.java
index 65588f1..15f4a89 100644
--- a/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppUtility.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/opp/BluetoothOppUtility.java
@@ -374,6 +374,9 @@
 
   static void putSendFileInfo(Uri uri, BluetoothOppSendFileInfo sendFileInfo) {
     if (D) Log.d(TAG, "putSendFileInfo: uri=" + uri + " sendFileInfo=" + sendFileInfo);
+    if (sendFileInfo == BluetoothOppSendFileInfo.SEND_FILE_INFO_ERROR) {
+      Log.e(TAG, "putSendFileInfo: bad sendFileInfo, URI: " + uri);
+    }
     sSendFileMap.put(uri, sendFileInfo);
   }
 
diff --git a/src/com/android/bluetooth/pan/PanService.java b/src/com/android/bluetooth/pan/PanService.java
index 05f92ff..6a43b93 100755
--- a/src/com/android/bluetooth/pan/PanService.java
+++ b/src/com/android/bluetooth/pan/PanService.java
@@ -440,8 +440,8 @@
     if (prevState == state) return;
     if (remote_role == BluetoothPan.LOCAL_PANU_ROLE) {
       if (state == BluetoothProfile.STATE_CONNECTED) {
-        if((!mTetherOn)||(local_role == BluetoothPan.LOCAL_PANU_ROLE)){
-          if(DBG) Log.d(TAG, "handlePanDeviceStateChange BT tethering is off/Local role"
+        if ((!mTetherOn) || (local_role == BluetoothPan.LOCAL_PANU_ROLE)) {
+          if (DBG) Log.d(TAG, "handlePanDeviceStateChange BT tethering is off/Local role"
               + " is PANU drop the connection");
           mPanDevices.remove(device);
           disconnectPanNative(Utils.getByteAddress(device));
diff --git a/src/com/android/bluetooth/util/Interop.java b/src/com/android/bluetooth/util/Interop.java
new file mode 100644
index 0000000..4861c15
--- /dev/null
+++ b/src/com/android/bluetooth/util/Interop.java
@@ -0,0 +1,87 @@
+/*
+ * Copyright (C) 2016 The Android Open Source Project
+ *
+ * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
+ * you may not use this file except in compliance with the License.
+ * You may obtain a copy of the License at
+ *
+ *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+ *
+ * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
+ * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
+ * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
+ * See the License for the specific language governing permissions and
+ * limitations under the License.
+ */
+
+package com.android.bluetooth.util;
+
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+
+/**
+ * Centralized Bluetooth Interoperability workaround utilities and database.
+ * This is the Java version. An analagous native version can be found
+ * in /system/bt/devices/include/interop_database.h.
+ */
+public class Interop {
+
+ /**
+  * Simple interop entry consisting of a workarond id (see below)
+  * and a (partial or complete) Bluetooth device address string
+  * to match against.
+  */
+ private static class Entry {
+  String address;
+  int workaround_id;
+
+  public Entry(int workaround_id, String address) {
+   this.workaround_id = workaround_id;
+   this.address = address;
+  }
+ }
+
+ /**
+  * The actual "database" of interop entries.
+  */
+ private static List<Entry> entries = null;
+
+ /**
+  * Workaround ID for deivces which do not accept non-ASCII
+  * characters in SMS messages.
+  */
+ public static final int INTEROP_MAP_ASCIIONLY = 1;
+
+ /**
+  * Initializes the interop datbase with the relevant workaround
+  * entries.
+  * When adding entries, please provide a description for each
+  * device as to what problem the workaround addresses.
+  */
+ private static void lazyInitInteropDatabase() {
+  if (entries != null) return;
+  entries = new ArrayList<Entry>();
+
+  /** Mercedes Benz NTG 4.5 does not handle non-ASCII characters in SMS */
+  entries.add(new Entry(INTEROP_MAP_ASCIIONLY, "00:26:e8"));
+ }
+
+ /**
+  * Checks wheter a given device identified by |address| is a match
+  * for a given workaround identified by |workaround_id|.
+  * Return true if the address matches, false otherwise.
+  */
+ public static boolean matchByAddress(int workaround_id, String address) {
+  if (address == null || address.isEmpty()) return false;
+
+  lazyInitInteropDatabase();
+  for (Entry entry : entries) {
+   if (entry.workaround_id == workaround_id &&
+     entry.address.startsWith(address.toLowerCase())) {
+    return true;
+   }
+  }
+
+  return false;
+ }
+}