blob: fe7c61bb69191f0f8c59e67b2e70cc4673259f6d [file] [log] [blame]
type mkfs, domain;
type mkfs_exec, exec_type, file_type;
init_daemon_domain(mkfs)
# Allow formatting userdata or cache partitions
allow mkfs block_device:dir search;
allow mkfs userdata_block_device:blk_file rw_file_perms;
allow mkfs cache_block_device:blk_file rw_file_perms;